Lepingud ja tingimused

Telia poolt pakutavate teenuste kasutamiseks sõlmime sinuga kliendilepingu või liitumislepingu, mille sõlmimisel jõustuvad Telia Eesti ASi üldtingimused.

Kliendilepingu saad sõlmida iseteeninduses või lähimas Telia esinduses ning lepinguid teenuste kasutamiseks saad olenevalt teenustest sõlmida kas Telia esindustes, iseteeninduses, kirjutades või helistades meie klienditeenindusse. Kontaktid leiad siit.

Lepinguid saad sõlmida ise või esindajate kaudu. Esindajate kaudu lepingute sõlmimisel on vajalik nõuetekohane volitus.


Telia eesti as üldtingimused


Telia Eesti AS üldtingimused sätestavad teenuste kasutamise ja kaupade müümise aluseks olevate lepingute sõlmimise, muutmise ja lõpetamise üldised tingimused. Samuti arvelduste põhimõtted, kliendi andmete kaitse sätted, teenuste osutamise ja kasutamise peamised tingimused ning vastutuse ja vaidluste lahendamise alused.

Üldtingimused ja Hinnakiri kehtivad kõikide klientide suhtes. Eeskiri, Teenusetingimused ja/või muud tüüptingimused kehtivad nende klientide suhtes, kes kasutavad Teenust või ostavad kaupu, mille pakkumist vastav Eeskiri, Teenusetingimused või muud tüüptingimused reguleerivad.

Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakiri

Salasõna kasutamisest

Salasõna on kliendi valitud ja Telia registreeritud numbri- ja/või tähekombinatsioon, millega klient saab end identifitseerida ja teha tehinguid Telia telefoniteeninduse jms kanali kaudu.

Salasõna saad registreerida iseteeninduses ja esindustes. Salasõna on lihtne ja mugav võimalus Teliaga suhelda ja tehinguid teha eelkõige telefoniteeninduses. Tehingute tegemiseks on vaja lisaks salasõnale omada kehtivat esindusõigust kliendile, kelle nimel soovid tehinguid teha.

Klient on kohustatud välistama salasõna teatavaks saamise kolmandatele isikutele ja on vastutav kõikide salasõna kasutamisest tulenevate tagajärgede eest (sh salasõna kasutades tellitud teenuste eest tasu maksmise eest).

Kliendilepingu, Telia Eesti AS üldtingimuste ja muude üldist laadi dokumentidega saad tutvuda siin:

 • Kliendileping - EST / RUS / ENG

 • E-poe tingimused - EST / RUS

 • Seadmete remondi- ja hooldustööde tingimused - EST / RUS

 • Telia Eesti AS üldtingimused - EST / RUS / ENG

 • Telia Privaatsusteade - EST / RUS / ENG

 • Kliendi andmete turunduslik profileerimine Telia Eesti AS-s - EST / RUS / ENG

 • Lepingust taganemise juhend - EST / RUS / ENG
  ning avalduse vorm - EST / RUS / ENG

 • Telia Eesti AS Kliendi andmete volitatud töötlejad - EST

 • Teenuste osutamiseks kaasatud volitatud töötlejad - EST / ENG

 • Telia Eesti AS üldvolikiri - EST / RUS / ENG

 • Internetiühenduse teenuste kasutamise tingimused - EST / RUS

 • Rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtted - EST / RUS / ENG

 • Kiirustesti tegemine Telia võrgus - EST

Dokumendid on .pdf formaadis. Lugemiseks saad Acrobat Readeri laadida siit.


Teenusetingimused

Teenusetingimused sisaldavad konkreetse teenuse lühikirjeldust ja kasutamise peamisi tingimusi ning need hakkavad kliendi suhtes kehtima alates konkreetse teenuse/teenuspaketi kasutamise aluseks oleva lepingulise suhte loomisest Telia ja kliendi vahel.


Koduste ja äri teenuste tingimused

Eeskiri fikseerib teatud teenusterühma kuuluvate teenuste osutamise ja kasutamisega seotud üldised tingimused.

Eeskirjadega saad tutvuda siin

Teenusetingimused sisaldavad konkreetse toote lühikirjeldust ja selle kasutamise peamisi tingimusi ning need hakkavad kliendi suhtes kehtima alates konkreetse toote kasutamise aluseks oleva lepingusõlmimisest kliendi ja Telia vahel.

Teenusetingimustega saad tutvuda siin

Seadmete kasutustingimused reguleerivad kliendi kasutusse antavate Telia seadmete kasutamist ning need hakkavad kliendi suhtes kehtima alates konkreetse seadme kohta seadmelepingu sõlmimisest kliendi ja Telia vahel.

Seadmete kasutustingimustega saad tutvuda siin

Telia e-Keskkonna vahendusel tellitud teenuste ja ostetud kaupade kohta pretensioonide korral palume pöörduda Telia poole aadressil info@telia.ee. Kui tarbija ei ole nõus Telia pakutud lahendusega, on tal võimalik pöörduda Tarbijakaitse Ameti tarbijavaidluste lahendamise komisjoni poole vastava veebikeskkonna vahendusel.


Sideteenuste tehnilised parameetrid ja nõuded ning kvaliteedinäitajad


Mobiilsed teenused

Sidevõrgu ülekoormuse ärahoidmine

Telia 2G ja 3G raadiovõrgus on kohaldatud kõrgem prioriteet hädaabikõnedele (112). Vajadusel vabastatakse 112 kõnele ressurss mõne käimasoleva kõne lõpetamise arvelt.

Keskjaamade (MSC) tasemel on rakendatud nii võrgusiseselt kui ühendustes Telia poole kõnekanalite reserveering kõrgema prioriteediga kõnede jaoks. Ka juhul, kui kahe keskjaama vaheline ühendus on ülekoormatud, ei hõivata reserveeritud kanaleid millegi muu jaoks kui hädaabikõnedele. Selliselt on tagatud hädaabikõnede automaatne prioritiseerimine kogu võrgu piires.

Sidevõrgu/teenuste toimimise tagamine

Telias on mobiilsideteenuste osas rakendatud seadmete kahe asukoha põhimõte, kus võrguseadmed on jagatud kahe füüsilise asukoha vahel ning võrgu arhitektuur on loodud viisil, mis lubab ühes asukohas avalduvate probleemide korral võrguteenuste jätkuvat tuge teise asukoha seadmete baasil. Tagatud on teenuste toimimine, kuid võib esineda ülekoormust.

Lähemalt Telia tehnilisest võrguinfost


Telia kaubamärgi all pakutavate sideteenuste kvaliteedinäitajad

2019 - 0,060
2018 - 0,070

Rikke kõrvaldamiseks rikketeate vastuvõtmise hetkest kuni sideteenuse taaskasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg (95% kiirematest juhtumitest):

2019 - 39,74 tundi
2018 - 40,39 tundi

Ühenduse loomise avalduse esitamise hetkest kuni lõppkasutajale sideteenuse kasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, kui sideteenuse osutamiseks ehitatakse välja füüsiline ühendus:

2019 - 5,79 päeva
2018 - 5,27 päeva


Avalik teave meediateenuse osutaja kohta

Audiovisuaalmeedia teenuse vastutav toimetaja: Birjo Kiik (Birjo.Kiik@telia.ee)

Telia Eesti AS-i kui audiovisuaalmeedia teenuse osutaja üle teostab riiklikku järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet, mille kontaktandmed on kättesaadavad Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt.