SIDEETTEVÕTJALE

Telia Eesti AS (edaspidi Telia) rendib välja oma võrku, võimaldab majutada seadmeid ja palju muud.

SEADMEMAJUTUS

Majuta oma kallihinnalised seadmed selleks kohandatud ruumidesse.

SIDEVÕRKUDE SIDUMINE

Telia võimaldab kõigile sideettevõtjatele, kelle sidevõrk vastab Telia sidumistingimustes fikseeritud tehnilistele nõuetele, oma võrgu sidumist Telia üldkasutatava telefonivõrguga.

VÕRGURESSURSI RENT

Võrguressursi rent on suunatud kodumaistele ja rahvusvahelistele sideettevõtjatele nende endi poolt lõppkasutajale pakutavate teenuste koostisosana.

TEHNILINE VÕRGUINFO

SIDEVÕRGU ÜLEKOORMUSE ÄRAHOIDMINE

Telia 2G ja 3G raadiovõrgus on kohaldatud kõrgem prioriteet hädaabikõnedele (112). Vajadusel vabastatakse 112 kõnele ressurss mõne käimasoleva kõne lõpetamise arvelt.

Keskjaamade (MSC) tasemel on rakendatud nii võrgusiseselt kui ühendustes Telia poole kõnekanalite reserveering kõrgema prioriteediga kõnede jaoks. Ka juhul, kui kahe keskjaama vaheline ühendus on ülekoormatud, ei hõivata reserveeritud kanaleid millegi muu jaoks kui hädaabikõnedele. Selliselt on tagatud hädaabikõnede automaatne prioritiseerimine kogu võrgu piires.

SIDEVÕRGU/TEENUSTE TOIMIMISE TAGAMINE

Telias on mobiilsideteenuste osas rakendatud seadmete kahe asukoha põhimõte, kus võrguseadmed on jagatud kahe füüsilise asukoha vahel ning võrgu arhitektuur on loodud viisil, mis lubab ühes asukohas avalduvate probleemide korral võrguteenuste jätkuvat tuge teise asukoha seadmete baasil. Tagatud on teenuste toimimine, kuid võib esineda ülekoormust.