SIDEETTEVÕTJALE

Telia Eesti AS (edaspidi Telia) rendib välja oma võrku, võimaldab majutada seadmeid ja palju muud.


SEADMEMAJUTUS

Majuta oma kallihinnalised seadmed selleks kohandatud ruumidesse.

SIDEVÕRKUDE SIDUMINE

Telia võimaldab kõigile sideettevõtjatele, kelle sidevõrk vastab Telia sidumistingimustes fikseeritud tehnilistele nõuetele, oma võrgu sidumist Telia üldkasutatava telefonivõrguga.

VÕRGURESSURSI RENT

Võrguressursi rent on suunatud kodumaistele ja rahvusvahelistele sideettevõtjatele nende endi poolt lõppkasutajale pakutavate teenuste koostisosana.


TEHNILINE VÕRGUINFO

SIDEVÕRGU ÜLEKOORMUSE ÄRAHOIDMINE

Telia 2G ja 3G raadiovõrgus on kohaldatud kõrgem prioriteet hädaabikõnedele (112). Vajadusel vabastatakse 112 kõnele ressurss mõne käimasoleva kõne lõpetamise arvelt.

Keskjaamade (MSC) tasemel on rakendatud nii võrgusiseselt kui ühendustes Telia poole kõnekanalite reserveering kõrgema prioriteediga kõnede jaoks. Ka juhul, kui kahe keskjaama vaheline ühendus on ülekoormatud, ei hõivata reserveeritud kanaleid millegi muu jaoks kui hädaabikõnedele. Selliselt on tagatud hädaabikõnede automaatne prioritiseerimine kogu võrgu piires.

SIDEVÕRGU/TEENUSTE TOIMIMISE TAGAMINE

Telias on mobiilsideteenuste osas rakendatud seadmete kahe asukoha põhimõte, kus võrguseadmed on jagatud kahe füüsilise asukoha vahel ning võrgu arhitektuur on loodud viisil, mis lubab ühes asukohas avalduvate probleemide korral võrguteenuste jätkuvat tuge teise asukoha seadmete baasil. Tagatud on teenuste toimimine, kuid võib esineda ülekoormust.

1. Liidese tüüp
Telia üldkasutatava mobiilsidevõrgu lõppkasutaja liideseks on raadioliides.

2. Liidese spetsifikatsioon
Telia mobiilsidevõrk pakub kolme erinevat juurdepääsutehnoloogiaga raadioliidest, milliste põhiandmed on järgmised:

RaadioliidesGSM (2G)UMTS (3G)LTE (4G)
SpetsifikatsioonETSI GSM3GPP UMTS3GPP LTE Rel. 8
Kõneside kodeeringHR, FR, EFR, AMR, AMR-WBAMR, AMR-WB
KrüpteeringA5/1Kasumi f8AES-128
Andmesidekiirus
(üles/alla max)
GPRS 56 kb/s
EDGE 118/236 kb/s
R99 384 kb/s
HSPA 5,7/21,6 Mb/s
50/150 Mb/s
Tugijaama
sagedused (MHz)
903,3 – 914,7 / 948,3 – 959,7
1710,1 – 1734,9 / 1805,1 – 1829,9
903,3 – 914,7 / 948,3 – 959,7
1905,2 – 1910,0 / 1905,2 – 1910,0
1950,1-1964,9 / 2140,1-2154,9
2520 – 2540 / 2640 – 2660
1710,1 – 1734,9 / 1805,1 – 1829,9
842 – 852 / 801 – 811MHz

3. Muud nõuded liidesega seoses
Lõppkasutaja liidese kasutamiseks on vajalik avatud (aktiivse) Telia või Teliaga roaming- või muu Telia mobiilsidevõrgule juurdepääsu tagava lepingu sõlminud partneri SIM-kaardi olemasolu terminalseadmes, mis on mobiilsidevõrgu lõpp-seadmeks. Lõppkasutaja liidesega võib ühendada tehniliselt korras oleva terminalseadme. See terminalseade peab võimaldama IMEI koodide kontrolli ja helistaja tuvastamist (A-numbri edastus – CLI). Juhul, kui terminali IMEI-kood on kantud Telia võrgus keelatud terminalseadmete registrisse, on seda võimalik kasutada vaid hädaabikõnedeks numbrile 112. Terminalseadme ühenduvus liidesega on tagatud vaid Telia võrgu levialas olevas geograafilises punktis. Leviala tähendab kohta, kus raadiosignaali tugevus on sellise nivooga, mis võimaldab signaali vastuvõtu sidestandardi spetsifikatsioonile vastava terminaliseadmega.

Laekunud rikketeadete arv jagatuna lõppkasutajate arvuga:

  • 2013 – 0,00087
  • 2012 – 0,00069

Rikke kõrvaldamiseks rikketeate vastuvõtmise hetkest kuni sideteenuse taaskasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg (95% kiirematest juhtumitest):

  • 2013 – 173 tundi
  • 2012 – 72 tundi

1. jaanuaril 2005. aastal jõustus elektroonilise side seadus (edaspidi ESS) ja telekommunikatsiooniseadus tunnistati kehtetuks. Telia üldkasutatava mobiiltelefonivõrgu sidumist teiste üldkasutatavate mobiiltelefonivõrkudega või üldkasutatavate telefonivõrkudega reguleerivad ESS kuuenda peatüki sidevõrkude sidumist käsitlevad sätted. Telia on valmis pidama heas usus läbirääkimisi teise sideettevõttega nimetatud sidevõrkude sidumise ärilistes ja tehnilistes küsimustes, kui sidumine on vajalik vastava sideteenuse osutamiseks klientidele.

Eesmärgiga hõlbustada ja kiirendada sideettevõtjatel sõlmida lepingud oma sidevõrgu sidumiseks Telia üldkasutatava mobiiltelefonivõrguga esitame allpool näidispakkumuse, kus on esitatud pakutavad sidumisteenused ja sidumisega seotud juurdepääsu tingimused. Vajadusel peetakse läbirääkimisi Sideettevõtja ja Telia esindajate vahel sidevõrkude sidumise tingimuste täpsustamiseks või täiendamiseks vastastikusel kokkuleppel.

Telia kontaktisikuks sidevõrkude sidumist puudutavates küsimustes on Kristo Romanenkov, tel 640 2446, kristo.romanenkov@telia.ee.

01.01.2013 jõustus Euroopa Liidu üldkasutatavate mobiilsidevõrkude operaatoritel Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 13.06.2012 määruse nr 531/2012 järgne kohustus avaldada oma näidispakkumised roamingteenuste osutamiseks otsese juurdepääsu kaudu oma sidevõrgule või edasimüügi korras. Telia on valmis pidama sideettevõtjatega heas usus läbirääkimisi nimetatud tehingute sõlmimiseks vajalike äriliste ja tehniliste tingimuste täpsustamiseks või täiendamiseks.

Telia kontaktisikuks roamingteenuste hulgiturule juurdepääsu puudutavates küsimustes on Kristo Romanenkov, e-post: kristo.romanenkov@telia.ee,

Direct Wholesale Roaming Access Reference Offer

Resale Wholesale Roaming Reference Offer