Võrguressursi rent

Võrgu ressursi teenused on osa Telia Eesti AS-i (edaspidi Telia) teenusteportfellist, mis on suunatud kodumaistele ja rahvusvahelistele sideettevõtjatele nende endi poolt lõppkasutajale pakutavate teenuste koostisosana.

Füüsilise võrgu ressursi valdkonna teenuseid pakutakse renditeenusena, mis moodustatakse Telia füüsilise kaablivõrgu, kaablite paigaldustrasside ja võrgusõlmede infrastruktuuri vabadest ressurssidest.

Teenuse koosseisus pakub Telia kliendile võimalust kasutada:

 • Vaskkaablipaari, mille ülekantav sagedusriba on vahemikus 0 – 3400 Hz. See on mõeldud kõnesagedusega signaalide edastamiseks või selles ribas töötavate analoogmodemite kasutamiseks.
 • Valitud vaskkaablipaari, mille ülekantavat sagedusriba ei piirata. See on mõeldud tihendusseadmete või digitaalsete modemite kasutamiseks ning võimaldab osutada sh DSL-tehnoloogial põhinevaid andmesideteenuseid.
 • Vaskkaablipaari spektriosa, mis võimaldab kliendil kasutada Telia kasutuses oleva vaskkaablipaari kõnesagedusest kõrgemat spektriosa DSL-tehnoloogial põhinevate andmesideteenuste osutamiseks. Sellisel juhul võetakse vaskkaablipaar kliendi ja Telia ühiskasutusse.

Vaskkaablipaaride kasutamise tehniliseks eelduseks konkreetse Telia võrgusõlme teeninduspiirkonnas on füüsilise ühenduse olemasolu või selle loomine vastavas võrgusõlmes paikneva Telia krossi ja kliendi seadme vahel. Kliendi seadme võimaldab Telia ühendada oma krossiga ühenduskaabli abil, mille kliendi poolseks otspunktiks on:

 • piiritluspunkt, milleks on füüsiliselt määratletav punkt Telia võrgusõlme vahetus läheduses asuvas Telia kaablikaevus;
 • või krossiga ühes võrgusõlmes paiknevas Telia seadmeruumis paiknev kliendi seade.

Kliendi poolseks ühenduskaabli otspunktiks on üldjuhul piiritluspunkt. Füüsilise ühenduse loomiseks piiritluspunktist kuni kliendi ruumides paikneva seadmeni pakub Telia kliendile viimase soovil võimalust kasutada kaablikanalisatsiooni rendi teenust. Kaablikanalisatsiooni rendi teenuse kasutamist võimaldab Telia kliendile eraldi kokkulepete alusel. Kaablikanalisatsiooni rendi teenuse kasutamise tingimustega saate lähemalt tutvuda siin.

Kliendi poolseks ühenduskaabli otspunktiks võib olla ka kliendi seade. Telia võimaldab kliendil majutada oma seadmeruumides kliendi vaskkaablipaari rendi teenuse tarbimise eesmärgil kasutatavat seadet, kui selleks on olemas tehnilised võimalused. Seadmete majutamist oma seadmeruumides võimaldab Telia kliendile eraldi kokkulepete alusel. Seadmete majutamise tingimustega saate lähemalt tutvuda teenusetingimuste juures.

Seadmemajutuse hinnakiri

Juhul, kui Telia seadmeruumi tehnilised võimalused on piiratud, võimaldab Telia vaskkaablipaari rendi teenuse tarbimise eesmärgil kasutatava kliendi seadme paigaldada oma seadmeruumi juhul, kui Telia arengukavad ei näe ette vastava ruumi tehnilise ressurssi kasutusele võtmist kahe aasta jooksul. Klientide vastavasisulisi taotlusi menetletakse seejuures nende laekumise järjekorras.

Kliendi vastavasisulise soovi korral väljastab Telia kliendile informatsiooni, mis puudutab:

 • kliendi poolt Teliale vaskkaablipaaride rendi eeskirja alusel esitatud järelpärimiste ja/või tellimuste menetluse käiku;
 • Telia poolt teostatavaid remondi- ja/või hooldustöid, mis mõjutavad kliendi poolt kasutatavaid teenuseid;
 • arveldust, mis puudutab kliendi poolt kasutatavaid teenuseid.

Eelnevalt mainitud informatsiooni saamiseks tuleb kliendil pöörduda telefoni või elektroonilise posti teel oma müügijuhi poole. Vastavat informatsiooni väljastab Telia nii kiiresti kui võimalik.

Vaata lisaks:

Esita küsimus

Järelpärimise vorm

Tellimusvorm

Telia võrguteenuste hinnakirja väljavõte al 01.07.2016

Vaskkaablipaari rendi eeskiri

Vaskkaabli paar – teenusetingimused

Valitud Vaskkaabli paar – teenusetingimused

Vaskkaabli paari ühiskasutus – teenusetingimused

Ühenduskaabel – teenusetingimused

Vaskkaabli paar – teenuslepingu vorm

Küsige lisateavet ja pakkumist oma müügijuhilt või äriklienditeeninduse telefonil 1551.

Teenust pakutakse kõigile klientidele. Tegu on teenusega mille osutamisel puudub Telial kohustus järgida fikseeritud elektroonilisele sidevõrgule (füüsilise) juurdepääsuteenuste turu kohta Konkurentsiameti poolt kehtestatud otsuses toodut. Teenust pakutakse vastavalt konkreetsele situatsioonile ja erilahendusena ning Poolte vahel sõlmitavas Lepingus kokku lepitud tingimustel. Teenus võimaldab luua valguskaabli kiul põhinevaid ühendusi kahe või enama vabalt valitava aadresspunkti vahel. Täpsemalt on teenuse kirjeldus ja muud tingimused toodud teenusetingimustes.

Vaata lisaks:

Telia võrguteenuste hinnakirja väljavõte

Valguskaabli kiu rendi eeskiri

Valguskaabli kiu rendi teenustetingimused

Küsige lisateavet ja pakkumist oma kliendihaldurilt või äriklienditeeninduse telefonil 1551.

Teenust pakutakse Eesti Vabariigis tegutsevatele sideettevõtjatele ja kooskõlas fikseeritud elektroonilisele sidevõrgule (füüsilise) juurdepääsuteenuste turu kohta Konkurentsiameti poolt kehtestatud otsuses tooduga. Teenus võimaldab luua valguskaabli kiul põhineva ühenduse kahe aadresspunkti vahel, millest üks on Telia võrgusõlm (peajaotuskoht ) ja teine on samas sihtvõrgus asuv jaotuspunkt. Täpsemalt on teenuse kirjeldus ja muud tingimused toodud teenusetingimustes.

Kliendi vastavasisulise soovi korral väljastab Telia kliendile informatsiooni, mis puudutab:

 • kliendi poolt Teliale Valguskaabli kiu rendi eeskirja alusel esitatud järelpärimiste ja/või tellimuste menetluse käiku;
 • Telia poolt teostatavaid remondi- ja/või hooldustöid, mis mõjutavad kliendi poolt kasutatavaid teenuseid;
 • arveldust, mis puudutab kliendi poolt kasutatavaid teenuseid.

Eelnevalt mainitud informatsiooni saamiseks tuleb kliendil pöörduda telefoni või elektroonilise posti teel oma müügijuhi poole. Vastavat informatsiooni väljastab Telia nii kiiresti kui võimalik.

Vaata lisaks:

Optiline juurdepääsuliin – hinnakirja väljavõte

Valguskaabli kiu rendi eeskiri

Optiline juurdepääsuliin – teenustetingimused (kehtiv alates 10.03.2017)

Optiline juurdepääsuliin – teenusleping

Optiline juurdepääsuliin – tellimusvorm

Teenust pakutakse Eesti Vabariigis tegutsevatele sideettevõtjatele ja kooskõlas fikseeritud elektroonilisele sidevõrgule (füüsilise) juurdepääsuteenuste turu kohta Konkurentsiameti poolt kehtestatud otsuses tooduga. Teenus võimaldab valguskaabli kiu baasil CWDM (coarse wavelength-division multiplexing) tehnoloogiat kasutades luua jagatud ühenduse kahe aadresspunkti vahel, millest üks on Telia võrgusõlm (peajaotuskoht) ja teine on samas sihtvõrgus asuv jaotuspunkt. Täpsemalt on teenuse kirjeldus ja muud tingimused toodud teenusetingimustes.

Kliendi vastavasisulise soovi korral väljastab Telia kliendile informatsiooni, mis puudutab:

 • kliendi poolt Teliale Valguskaabli kiu rendi eeskirja alusel esitatud järelpärimiste ja/või tellimuste menetluse käiku;
 • Telia poolt teostatavaid remondi- ja/või hooldustöid, mis mõjutavad kliendi poolt kasutatavaid teenuseid;
 • arveldust, mis puudutab kliendi poolt kasutatavaid teenuseid.

Eelnevalt mainitud informatsiooni saamiseks tuleb kliendil pöörduda telefoni või elektroonilise posti teel oma müügijuhi poole. Vastavat informatsiooni väljastab Telia nii kiiresti kui võimalik.

Vaata lisaks:

Jagatud optiline juurdepääsuliin – hinnakirja väljavõte

Valguskaabli kiu rendi eeskiri

Jagatud optiline juurdepääsuliin – teenustetingimused

Jagatud optiline juurdepääsuliin – teenusleping

Jagatud optiline juurdepääsuliin – tellimusvorm

Teenus seisneb paigalduskohtade rentimises vastavalt kaabli või kiikri välisläbimõõdule. Üks paigalduskoht võimaldab ühe välisläbimõõduga kuni 30 mm kaabli või kiikri paigaldamist Telia kaablikanalisatsiooni. Üks kaablikanalisatsiooni ava on 100 millimeetrilise läbimõõduga ning jaguneb kuueks paigalduskohaks. 50 mm läbimõõduga kaitsetorude vaba mahtu antakse rendile juhul kui see ei kahjusta juba olemasolevat võrku.

Kaitsetorusid renditakse välja samadel tingimustel nagu Telia rendib välja ülejäänud talle kuuluva kaablikanalisatsiooni vaba ressurssi ja seda sõltumata väljarenditava toru läbimõõdust.

Muudatused Telia Eesti AS kaablikanali rendi teenusetingimustes

Austatud koostööpartner.
Teavitame Teid, et alates 1. augustist 2017 muutuvad Telia Eesti AS-i (edaspidi: Telia) kaablikanalisatsiooni rendi teenusetingimused. Eelnimetatud tingimuste muutmise põhjuseks on vajadus täpsustada teenuse osutamise ja kasutamisega seotud asjaolusid. Muudatuse kohaselt rakendab Telia alates 1. augustist 2017 hoonetesse sisenevatele üheavaliste kaablikanalisatsioonide korral senise kahe reservkoha (ehk 2/6 avast) asemel ainult ühte reservkohta (ehk 1/6 avast).

Vaata lisaks:

Tehniliste tingimuste taotluse vorm

Kaablikanalisatsiooni rendi eeskiri

Kaablikanali rent – teenusleping kehtiv alates 16.05.2017

Kaablikanali rent – teenuslepingu lisa kehtiv alates 16.05.2017

Esita küsimus

Kaablikanalisatsiooni rendi teenusetingimused

Väljavõte võrguteenuste hinnakirjast 01.01.2017

Telia kaablikanalisatsiooni kasutamise tingimused

Liinirajatiste ühispaiknemise tingimused

Liinirajatise nõuded

Küsige lisateavet ja pakkumist oma kliendihaldurilt või äriklienditeeninduse telefonil 1551.

Loogilise võrgu ressursi valdkonna tooteid pakutakse Telia füüsilise võrgu ressursi baasil loodud ühendusteenustena.

Telia pakub Lairibaressursiteenust 2.0 Eesti Vabariigis tegutsevatele sideettevõtjatele kooskõlas lairiba juurdepääsu turu kohta riikliku regulatsiooniasutuse poolt vastu võetud otsuses kehtestatuga. Teenus võimaldab kliendil pakkuda lairibateenuseid korraga mitmele oma lõppkasutajale. Telia poolt pakutavat lairibaressurssi saab klient jagada vastavalt oma äranägemisele erinevate lõppkasutajate vahel ise.

Teenus koosneb Juurdepääsust Lairibavõrgule 2.0 ja Juurdepääsust Lairibaressursiühendusele 2.0 ning nendevahelisest ühendusest. Täpsemalt on teenuse kirjeldus ja muud tingimused toodud teenusetingimustes.

Teenust saab tellida kas Telia e-teeninduse keskkonnas või kliendihalduri poole pöördudes.

Vaata lisaks:

Lairibaressursiteenus 2.0 – hinnakirja väljavõte

Lairibaressursiteenus 2.0 – tootetingimused

Juurdepääs Lairibavõrgule – tooteleping

Juurdepääs Lairibaressursiühendusele – tooteleping

Juurdepääs Lairibavõrgule – tellimusvorm

Juurdepääs Lairibaressursiühendusele – tellimusvorm