TV Uudised

TELIA ÜHISKONNAS

Meie missiooniks on panustada ühiskonna arengusse, et Eesti oleks parem paik nii elamiseks kui ka töötamiseks. Selle eesmärgi saavutamiseks on meie üheks prioriteediks käituda äritegevuses vastutustundlikult. Vastutustundlik ettevõtlus (CSR) tähendab sotsiaalse, majandus- ja looduskeskkonnaga arvestamist ning vastavate põhimõtete lõimimist ettevõtte juhtimises ja tegevuses.Digitaliseerumine muudab fundamentaalselt kõike meie igapäevaeluga seonduvat ja on võtmefaktoriks ühiskonna positiivses arengus ning jätkusuutliku majanduse kasvus. Samas toob digitaliseerimine kaasa ka riske ja muresid. Me teadvustame oma vastutust mõista ja tegutseda jätkusuutlike teemadega ning lubame olla läbipaistvad. Võtame vastutust nii edusammude kui ka tagasilöökide suhtes.

ÜRO säästva arengu eesmärgid on põimitud meie strateegiatesse ja innovatsioonilisse töösse.

Telias keskendume säästva arengu eesmärkidest enim tööstuse, uuenduse ja taristuga seonduvasse, jätkusuutlikumatesse linnadesse panustamisse ning kliimamuutuste vastaste meetmete kasutamisele. Jagame ka rahumeelsete ja kaasavate institutsioonide põhimõtteid. Meie jaoks on olulised sooline võrdõiguslikkus, ookeanid ja mereressursid, loomulikult ka tööhõive, majanduskasv, üleilmne koostöö ning jätkusuutlik energia.

Ettevõttena on meil suur privileeg igapäevaselt oma ökoloogilist jalajälge vähendada ja positiivsetele muutustele kaasa aidata. Nii saamegi 17-st ÜRO säästva arengu eesmärgist rohkem kui pooli oma igapäevasesse äritegevusse kaasata. Me lähtume Telia Company jätkusuutlikest eesmärkidest.


Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) on väljastanud Telia Eestile kõrgeima ehk kuldtaseme kvaliteedimärgise, mis on tunnustus ausa, teadliku ja keskkonda säästva tegevuse eest. Kvaliteedimärgis omistatakse Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis osalenud ettevõtetele, kes peavad oluliseks ettevõtte jätkusuutlikku arengut ja panustavad strateegiliselt sotsiaalse- ja looduskeskkonna arengusse.


INNOVATSIOON

Asjade internet ehk IoT on nutikas tehnoloogiline abivahend äriliste eesmärkide saavutamiseks. IoT tehnoloogiaid saab edukalt kasutada ka ettevõtte või organisatsiooni protsesside digitaliseerimiseks ning seeläbi hoida kokku kulusid, tagada parem kvaliteet tootmises või tõsta juhtimise läbipaistvust ning kiirust. Selliste projektide käigus tuvastatakse ettevõtte kitsaskohad, mida saaks automaatse andmekogumise ja töötlemisega parandada.

Pakume sinu ettevõtte IoT väljakutsetele vastu astumiseks mitmekülgset abi IoT võrgu loomisel ja toodete digitaliseerimisel. Lisaks sellele, et IoT tehnoloogiat saab kasutada ettevõtte edendamiseks, on praegu levimas ka targa kodu kontseptsioon, kus asjade internet aitab erinevate andurite abil muuta majapidamise võimalikult nutikaks.

Asjade interneti poolt pakutavad lahendused on järgnevate aastate jooksul suure tõenäosusega maailma tundmatuseni muutmas.


TARTU TARK LINN

Üheks meie strateegiliseks fookuseks on viimastel aastatel olnud ka targa linna kontseptsioon. Tartu Ülikool, Tartu linn ja Telia Eesti allkirjastasid 2016. aastal koostöömemorandumi, mille sisu on jätkata koostööd parema ning uuenduslikuma elukeskkonna rajamiseks Tartus.

Targa linna arendus seondub eelkõige projektiga "SmartEnCity", mis käivitus Tartus 2015. aastal. "SmartEnCity" eesmärgiks on renoveerida Tartu kesklinna piirkonnas paiknevad ajale jalgu jäänud majapidamised energiasäästlikeks, nutikateks ja atraktiivseteks.

„SmartEnCity" on IoT valdkonna projekt – majade energiasääst tuleb erinevate andurite ning küttemehhanismide kasutamisest. Koostöös Tartu Ülikooli IoT laboriga luuakse majade põhjal mudel, mida on võimalik hiljem ka teiste vanade majade rekonstrueerimisel kasutada. Vastastikusest huvist lähtuvalt pakub Telia Eesti Tartu Ülikoolile suuniseid teadustööde tegemisel, mis võimaldavad välja kujundada oma tuleviku äri IoT valdkonnas. Teadustööde tulemused annavad meile omakorda vajalikku informatsiooni uute ärimudelite väljatöötamiseks.


TELIA ACTIVE

Telia Active inspireerib olema enda vastu hea. Jagame asjatundjate nõuandeid, kuidas leida motivatsiooni tervislikumaks eluks, mismoodi treeninda ning toituda teadlikumalt. Telia klientidel on aktiivset eluviisi harrastades veel suuremad kasud sees – Fitbiti, Garmini või Polari sammulugejaga saad siduda enda Telia telefoninumbri ning sinu sammud teenivad sulle tasuta internetti.

Vaatan lähemalt


VUNK

Telia kiirendi VUNK loodi 2015. aastal koostöös Garage48 ja Startup Wise Guys´iga. VUNKi eesmärgiks on aidata Telial leida ja rakendada uusi ärimudeleid uue ärikasvu leidmiseks. Teeme seda siseettevõtlus- ja kiirendiprogrammide kaudu, võimaldades soovijatel oma äriideid testida ning neid üheskoos tunnustatud mentoritega edasi arendada.


Lapsed ja noored on aktiivsed internetikasutajad. Töötame Telias selle nimel, et suudaksime ise ja kogenud partnereid kaasates nii laste, noorte kui ka lapsevanemate internetikasutust ohutumaks muuta. Seda kinnitab 2018. aastal antud lubadus arendada laste õigustega seonduvat oma äritegevuses.

Usume, et internet rikastab laste elusid ning loob neile võimaluse arendada oma digitaalseid oskusi ja ka sotsialiseeruda, mängida ning õppida. Seejuures on oluline teada, et lapsed on eriti haavatavad internetis leiduvatele ohtudele nagu näiteks küberkiusamine ja vanusele ebasobiva sisu nägemine.

Tegutseme laste õiguste parandamisega ja võitleme laste seksuaalse väärkohtlemise vastu. Näiteks pakume teenuseid, mis kaitsevad lapsi ja võimaldavad laste hooldajatel seada ajalisi piiranguid internetis surfamisele ning blokeerida ebasobiva sisuga veebilehed. Loomulikult ei asenda need teenused vanemate või hooldajate tähelepanu laste suhtes.

Teeme koostööd paljude partneritega, kelleks on näiteks Lastekaitse Liit, Lasteabi, Kiusamisvaba Kool, Tartu Ülikooli Eetikakeskus, Salliv Kool, haridus- ja teadusministeerium, õiguskantsleri büroo laste netiturvalisuse ja küberkiusamise valdkondades.


SUURIM JULGUS

Töötame tihedalt koos teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, et muuta laste internetikasutus võimalikult turvaliseks. Alates 2016. aastast viime läbi algatust Suurim Julgus, et võidelda küberkiusamisega.


LASTE NÕUANDVA PANEELI (CHILDREN’S ADVISORY PANEL) UURING

Laste turvalisus, heaolu ja õigused internetis on teema, millega tegeleme kõikides Telia riikides. Viime igal aastal läbi Laste Nõuandva Paneeli uuringut koostöös Lastekaitse Liidu ja Eesti koolidega, et mõista, kuidas näevad lapsed digitaalset maailma. Küsime lastelt, millised on internetis nende mured ja rõõmud ning millist nõu nad annaks teistele lastele turvaliseks interneti kasutamiseks.

2019. aasta uuringu raport: Laste Nõuandev Paneel, online mängud ja e-sport
Nõuanded vanematele internetimängude kohta
Telia põhimõtted: vastutustundlik internetimängude mängimine
2018. aasta uuringu raport


TELIA SAFE

Telia tõi koos F-Secure’iga välja uue turvalahenduse Telia SAFE, mida saab kasutada nii arvutis, tahvlis kui nutitelefonis ning mis aitab lastel turvaliselt digimaailmas seigelda.


Lauamäng „Häkkerite lahing“

„Häkkerite lahing“ on digipädevusi arendav lauamäng, mille eesmärgiks on õpetada lapsi turvalisemalt internetis liikuma. Mängu väljaandmist toetas Telia Eesti.


Hoolime keskkonnast ja võtame keskkonnasõbralikku käitumist arvesse igal sammul. Meie peamised keskkonnamõjud on energia tarbimine, kasvuhoonegaaside emissioon ja jäätmed. Saame neid mõjusid vähendada, ehitades energiatõhusaid võrke ja eelistades võimaluse korral taastuvenergia allikaid – näiteks rohelist elektrit ja päikeseenergiat.

Tekitame võimalikult vähe jäätmeidning tagame nende nõuetekohase taaskasutuse. Arendame ja osutame teenuseid, mis aitavad meie klientidel vähendada keskkonnamõju. Ostes üksnes tarnijatelt, kes suhtuvad keskkonda vastutustundlikult, saame lisaks vähendada oma äritegevusega seotud keskkonnamõju.

Telia Company keskkonnastrateegia tuumaks on kolm julget ja ambitsioonikat eesmärki – TELIA DARING GOALS. Need on osa Telia väärtustest ning nendest lähtuvalt teeme kõiki oma ärilisi otsuseid.


Meie sihiks on muuta oma tegevus aastaks 2030 nii CO2 emissiooni kui jäätmevabaks läbi vastutustundliku digitaliseerimise, millesse panustavad kõik Telia ettevõtted ja töötajad.


Eesmärkide saavutamine on võimalik ainult koostöös meie partnerite ja klientidega ning selleks, et mõju oleks võimalikult suur, keskendume valdkondadele, mis sobivad meie äristrateegiaga. Digitaliseerimisel on keskkonna vaates suur potentsiaal – pakkudes klientidele keskkonnasäästlikke lahendusi, saame vähendada nii otseseid kulusid kui ka süsinikuemissioone.

Eestis on Telial juba ka esimesed eesmärgid selles vaates seatud: näiteks muuta oma esinduste töö paberivabaks, vähendada veelgi paberarvete hulka, viia läbi digitaalseid koristuspäevi, soodustada digitaalset jaekaubandust jpm.


TECH GREEN PLEDGE

Telia ja veel üle 30 tehnoloogiaettevõtte allkirjastasid Tallinn Digital Summitil roheleppe, millega lubatakse viia ettevõtete tegevus 2030. aastaks täielikult keskkonnasäästlikele alustele. Leppega liitunud ettevõtteid sundis otsustavalt tegutsema globaalsete kliima- ja keskkonnaprobleemide ulatus ning ühine soov leida murekohtadele uuenduslikke lahendusi. Sõlmitud roheleppega tähtsustab tehnoloogiasektor keskkonda kui äritegevuse lahutamatut osa ning seab 2019. aasta lõpuks konkreetsed eesmärgid ja tegevuskava, mille täitmist hakatakse pidevalt jälgima.

Sõlmitud roheleppega tähtsustab tehnoloogiasektor keskkonda kui äritegevuse lahutamatut osa ning seab 2019. aasta lõpuks konkreetsed eesmärgid ja tegevuskava, mille täitmist hakatakse pidevalt jälgima.


MURRAME HARJUMUSI, MITTE PUID

Kutsume kõiki oma kliente paberarveid e-arvete vastu ümber vormistama! Loodussõbralikum alternatiiv paberarvele on tellida arve Telia iseteenindusse, e-posti aadressile või panka.

Paberarve saavad mugavalt Telia iseteeninduses e-arve vastu vahetada nii erakliendid kui ka ärikliendid. Samuti on lihtne saada ülevaadet enda arvetest ning neid tasuda Minu Telia rakenduses.

Hoiame oma loodust! Üheskoos!


DIGITAALNE KORISTUSPÄEV

31. jaanuaril 2020 kutsub Telia kõiki vabanema üheskoos digitaalsest prügist. Kustutame talgupäevadel kasutud failid, e-kirjad, fotod ja muu seadmeid koormava digiprügi ning muudame seeläbi töö ja eraelu sujuvamaks.

Vaatan lähemalt

Too oma kasutatud seadmed tagasi Teliasse!

Meie kliendid saavad nii Telia esindustesse kui ka pakiautomaati tagastada nii töökorras kui ka kasutuskõlbmatud seadmeid. Suuname kõik töökorras seadmed uuesti kasutusse, kasutuskõlbmatud utiliseerime.


Usume, et mitmekesisemad tiimid ja kaasav kultuur tõstab töötajate pühendumust ja innovaatilistust ning aitab meil ka paremini mõista meie mitmekesist kliendibaasi. Vaata karjääriveebist lähemalt, milliseid võimalusi Telia pakub ning kuidas me austame võrdse kohtlemise põhimõtteid ja mitmekesisust.

Telia liitus mitmekesisuse kokkuleppega 2018. aastal, millega kinnitasime, et austame inimeste mitmekesisust ning väärtustame võrdse kohtlemise põhimõtet.TELIA TECHGIRLS

Telia TechGirls on Telia ja MTÜ Tech Sisters koostööna korraldatav IT-eriala ägedaid võimalusi tutvustav ürituste sari tüdrukutele vanuses 14-19 eluaastat. Näitame, et tehnoloogiamaailm on huvitav ja põnev ning tüdrukutel on olemas kõik eeldused, et seda valitseda!


LIITU TELIAGA

Telia Eesti on eriline koht töötamiseks ning meil on rohkelt võimalusi, et muuta Eesti elu paremaks. Meie tööperre kuuluvad erilised inimesed, kes on oma ala täielikud spetsialistid. Sõltumata sinu valitud ametikohast tagame sulle Telias isiklikuks arenguks vajalikud vahendid ja toetuse. Soovime sind toetada nii ametialases kui ka isiklikus arengus, suurendades sinu väärtust töökohal ning valmistades ette järgmiseks suureks võimaluseks.

Liitu meiega


TÖÖKESKKOND JA HEAOLU

Meie üheks strateegiliseks suundaks on olla eriline töökoht Eesti IKT sektoris. Sellest tulenevalt lähtume ka töötervishoiu ja -ohutuse poliitika kujundamisel järgmistest suundatest:

  • kliendikeskne, dünaamiline ja uuendusmeelne organisatsioonikultuur;
  • väärtuspõhine ja elluviimisele orienteeritud juhtimine;
  • pühendunud inimesed ja vastutustundlik ettevõte.

Selleks, et veenduda Telia vastavuses vastutustundliku äritegevuse ning töötervishoiu ja -ohutuse põhimõtetega, peame tagama, et ka meie partnerid ja tarnijad täidavad meile endile kehtestatud nõudeid ja põhimõtteid. Meie ettevõtte kõrge riskiastmega partneritel on soovituslik omada töötervishoiu ja -ohutuse sertifikaati või standardile alternatiivset ja samaväärset juhtimissüsteemi.

Soovime, et meie töötajatel ja ka meie partneritel oleks ohutu töökeskkond.


YOUNITE. Meie vabatahtlike panus

YOUNITE on Telia heategevuslik algatus, mis võimaldab meie töötajatel aktiivselt panustada Eesti digiühiskonna edendamisse.

Selleks annab Telia igale töötajale YOUNITE vabatahtlikkuse algatuse raames ühe tasustatud tööpäeva aastas. Telia töötajad on kasutanud seda näiteks viies läbi kooditunde lastele, rääkides koolides nutiturvalisusest ja küberkiusamisest, nõustades eakate päevakeskustes seeniore nutiseadmete kasutamisel, Rahvusraamatukogus materjale digitaliseerida jpm.

Kui igaüks meist panustab aasta jooksul 8 tundi, siis saame kokku panustada heategevuseks lausa 14 400 tundi tööd. Sellega saame Eesti muuta üheskoos palju paremaks paigaks!

Telia YOUNITE’i programm pakub suures valikus vabatahtliku tegevuse võimalusi ning need on ühel või teisel moel seotud digitaliseerimisega.


Soovime, et Eesti oleks parem paik nii elamiseks kui ka töötamiseks. Seetõttu toetame haridust ja innovatsiooni, edendame digiühiskonda ning panustame Eesti kultuuri- ja muusikasündmustesse.


HARIDUS

Kogu Telia tegevus on suunatud tulevikule, kus täidavad peatselt pearolle tänased õpilased ja tudengid. Peame oluliseks meie spetsialistide praktiliste teadmiste ja oskuste edasi andmist tulevastele tegijatele.

Telia fookuses on tõsta õpilastel ja tudengitel IT-teadlikkust. Selleks oleme juba aastaid võtnud osa Tagasi Kooli programmist, viies Telia vabatahtlikud koolitundidesse. Samuti korraldame iga-aastaselt Telia Techgirlsi ürituste sarja, et kindlustada ühiskonnas arusaama – tehnoloogiamaailm on huvitav ja põnev ning tüdrukutel on olemas kõik eeldused, et seda valitseda!

Meie töötajad annavad erinevaid küberturvalisuse külalisloenguid Eestimaa üldharidus- ja kõrgkoolides. Selle sisulist kvaliteeti toetavad näiteks iga-aastaselt Telia Company poolt läbiviidav laste nõuandva paneeli (CAP) uuringutulemuste analüüs ning küberkiusamist ennetav kampaania #Suurimjulgus.

Oleme koostööpartneriks Tallinna Tehnikaülikoolile, IT Kolledžile ja Tartu Ülikoolile – aitame luua loengukursuseid, avame erialalaboreid ning jätkame andekate IKT-tudengite toetamist stipendiumitega. Tehnoloogiamaailma vastu huvi tundvatele noortele on Telia uksed alati avatud, pakkudes võimalikult mitmekülgset ning arendavat praktikakogemust.


KULTUUR

Eesti muusika ja kultuuri edendamine on Teliale olnud pikka aega väga oluliseks fookuseks. Oleme juba mitmendat aastat noorte andekate muusikute kasvulavaks ja hüppelauaks saanud Tallinn Music Week’i suurtoetaja ning samuti aruteludele keskendunud Arvamusfestivali toetaja.

Telia on pälvinud aasta kultuurisõbra ning aasta muusikasõbralikuma ettevõtte tiitlid.


Meie toetustegevuste fookuses on algatused, mis aitavad kaasa digitaliseerimisele või vähendavad sellega seotud riske.

Kui sinu algatus sobib meie fookustega või täiendab mõnda meie olemasolevat toetusprojekti, siis täida palun allpool olev ankeet ning pane see meie poole teele. Sinuga võetakse ühendust ühe nädala jooksul.