Juhendid

Siit lehelt leiad lisainfo, juhendid ja nõuded Telia Eesti AS (edaspidi Telia) võrguga, v.a mobiilside võrguga liitumiseks ning sidevõrgu projekteerimiseks. Samuti saad lugeda ehitamise dokumenteerimisest ja siderajatise kaitsevööndis tegutsemisest.

Üldnõuded ehitusprojektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks

Nõuded tehniliste tingimuste taotlemiseks ja väljastamiseks, sidevõrgu ehitusprojektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks ning tegutsemiseks liinirajatiste kaitsevööndis.

Vaatan lähemalt

Sideehitiste projekteerimine ja maakasutuse seadustamine

Nõuded projekteerimise lähteülesandele, sideehitiste ehitusprojekti koosseisule ja asukoha andmete vormistamisele.

Vaatan lähemalt

Sideehitiste ühispaiknemise tingimused

Nõuded olemasolevate sideehitiste kaitsetsoonis ühispaiknevate sideehitiste projekteerimiseks, ehitamiseks, dokumenteerimiseks ning sideehitise edaspidiseks hooldamiseks ja haldamiseks.

Vaatan lähemalt

Ehitusgeodeetiliste uurimistööde läbiviimine

Telia lisanõuded Majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a määrusele nr 34 "Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded". Telia tellimisel teostatavad ehitusgeodeetilised uurimistööd – projekteerimise topogeodeetilised uurimistööd ja teostusmõõdistamine - tuleb teha vastavalt eeltoodud määrusele ja dokumendis kirjeldatud nõuetele ning esitada *.dgn või *.dwg formaadis digitaalselt rakenduse B12 kaudu.

Vaatan lähemalt

Sideehitiste ehitamise dokumenteerimine ja vastuvõtmine

Dokument määrab Telia tellimisel ehitatavate sideehitiste ehitamise dokumenteerimise ja vastuvõtu korra.

Vaatan lähemalt

Ehitusdokumentatsiooni esitamine läbi rakenduse B12

Kasutusjuhend ehitusdokumentatsiooni esitamiseks läbi rakenduse B12.

Vaatan lähemalt

Sideehitiste ehitusprojektidesse muudatuste sisseviimine ehituse käigus

Tegevusjuhend, mis konkretiseerib sidevõrgu sideehitiste ehitusloa väljastamise järel ehitusprojekti põhjendatud muudatuste sisseviimist, kui muutuvad ehitusloa taotlemise aluseks olnud projekti olulised tingimused, mis vastavalt ehitusseadusele tingivad uue ehitusloa taotlemise.

Vaatan lähemalt

Telia kaablikanalisatsiooni kasutamise kord

Nõuded Telia kaablikanalisatsiooni rentimise eesmärgil kaablite paigaldamise projekteerimiseks, kaablite paigaldamiseks ja dokumenteerimiseks ning edaspidiseks hooldamiseks ja remondiks.

Vaatan lähemalt

Tüüpsituatsioonid kaevetöödel ja võimalikud kaitsemeetodid

Soovitused projekteerijale projekti koostamisel ning ehitajale ehitustööde teostamisel. Vajadusel täpsustab võimalikke kaitsemeetodeid tehniliste tingimuste väljastaja ja/või võrgu haldaja.

Vaatan lähemalt

Valguskaabli sisevõrkude ehitamine uutes, ehitatavates korrus- ja ärimajades

Juhend valguskaabli sisevõrkude ehitamiseks uutes korter- ja ärimajades.

Vaatan lähemalt

Valguskaabli sisevõrkude ehitamine olemasolevates korrus- ja ärimajades

Valguskaabli sisevõrkude ehitamine olemasolevates korrus- ja ärimajades

Vaatan lähemalt

Õigusaktid:

Elektroonilise side seadus

Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded

Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded

Planeerimisseadus

Ehitusseadustik