WiFi lahendused

Töökindel ja turvaline Wifi-võrk, mida jagad muretult oma klientide ja külastajatega

Personaliseeritud ettevõtte avaleht WiFi võrku sisenedes

Soovi korral saad võrgule panna salasõna

Vajadusel piira kliendipõhiselt kiirust

Võrgu seadistamiseks kasuta haldusportaali

Soovin lahendust