Juhendid

Siit lehelt leiad lisainfo, juhendid ja nõuded Telia Eesti AS (edaspidi Telia) võrguga, v.a mobiilside võrguga liitumiseks ning sidevõrgu projekteerimiseks. Samuti saad lugeda ehitamise dokumenteerimisest ja siderajatise kaitsevööndis tegutsemisest.


Üldnõuded ehitusprojektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks

Nõuded tehniliste tingimuste taotlemiseks ja väljastamiseks, sidevõrgu ehitusprojektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks ning tegutsemiseks liinirajatiste kaitsevööndis.

Vaatan lähemalt

Sideehitiste projekteerimine ja maakasutuse seadustamine

Nõuded projekteerimise lähteülesandele, sideehitiste ehitusprojekti koosseisule ja asukoha andmete vormistamisele.

Vaatan lähemalt

Liinirajatiste ühispaiknemise tingimused

Nõuded olemasolevate liinirajatiste kaitsetsoonis ühispaiknevate liinirajatiste projekteerimiseks, ehitamiseks, dokumenteerimiseks ning liinirajatise edaspidiseks hooldamiseks ja haldamiseks.

Vaatan lähemalt

Ehitusgeodeetiliste uurimistööde läbiviimine

Lisanõuded Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. augusti 2007. a määrusele nr 70 "Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord" vastavalt määruse §1 lõikele 3. Telia tellimisel teostatavad ehitusgeodeetilised uurimistööd – projekteerimise topogeodeetilised uurimistööd ja teostusmõõdistamine - tuleb teha vastavalt eeltoodud määrusele ja dokumendis kirjeldatud nõuetele ning esitada *.dgn või *.dwg formaadis digitaalselt rakenduse B12 kaudu.

Vaatan lähemalt

Sideehitiste ehitamise dokumenteerimine ja vastuvõtmine

Dokument määrab Telia tellimisel ehitatavate sideehitiste ehitamise dokumenteerimise ja vastuvõtu korra.

Vaatan lähemalt

Ehitusdokumentatsiooni esitamine läbi rakenduse B12

Kasutusjuhend ehitusdokumentatsiooni esitamiseks läbi rakenduse B12

Vaatan lähemalt

Liinirajatiste ehitusprojektidesse muudatuste sisseviimine ehituse käigus

Tegevusjuhend, mis konkretiseerib sidevõrgu liinirajatiste ehitusloa väljastamise järel ehitusprojekti põhjendatud muudatuste sisseviimist, kui muutuvad ehitusloa taotlemise aluseks olnud projekti olulised tingimused, mis vastavalt ehitusseadusele tingivad uue ehitusloa taotlemise.

Vaatan lähemalt

Telia kaablikanalisatsiooni kasutamise kord

Nõuded Telia kaablikanalisatsiooni rentimise eesmärgil kaablite paigaldamise projekteerimiseks, kaablite paigaldamiseks ja dokumenteerimiseks ning edaspidiseks hooldamiseks ja remondiks.

Lugupeetud koostööpartner.

Käesolevaga teatab Telia Eesti AS (edaspidi: Telia), et alates 03. oktoobrist 2016 lõpetab Telia multitorude paigaldamise ajutise peatamise Telia sidekanalisatsiooni.
Viimase kahe kuu jooksul läbi viidud uuringute käigus tuvastasime, et Telia sidekanalisatsiooni jätkusuutliku ühiskasutuse tagamiseks ei ole vältimatult vajalik piirata multitorude paigaldamist tervikuna, vaid piisab ka sellest, kui paigaldamisel juhindutakse teatud täiendavatest tingimustest.
Neid asjaolusid silmas pidades teatame, et Telia sidekanalisatsiooni multitorude paigaldamine on lubatud alljärgnevate tingimuste järgimisel:

  1. Õhukese väliskestaga multitorud (näiteks Novospeed) tuleb paigaldada kiikrisse;
  2. Multitorud tuleb enne paigaldamist sirgestada;
  3. Paigaldamisel peab kasutama vesilahustuvaid geele;
  4. Multitorude paigaldamise tööde läbiviimine peab toimuma Telia järelevalve töötaja kontrolli all ja vastavalt väljastatud tehnilistele tingimustele ning kooskõlastatud projektile. Kõik Telia kaablikanalisatsiooni kasutamise tingimusi kirjeldavad dokumendid on kättesaadavad Telia avalikul sideettevõtjatele suunatud veebilehel;
  5. Kui Telia kanalisatsiooni uute kaablite paigaldamisel või vanade demonteerimisel tekivad toruavades läbitavuse probleemid, mis on tingitud multitorude paiknemisest, siis nende probleemide lahendamine peab toimuma multitorude ümbermonteerimise teel ja multitorude omanike kulul;

Soovime siinkohal rõhutada, et Telia on kohustatud kaablikanalisatsiooni majandama tulevikku vaatavalt ning hoidma kanalisatsiooni korras pikas perspektiivis ja jätkusuutlikult. Oma kaablikanalisatsiooni puudutavad otsused teeb Telia arvestusega, et kanalisatsioon oleks korras ja kasutuskõlblik ka aastate pärast.

Vaatan lähemalt

Tüüpsituatsioonid kaevetöödel ja võimalikud kaitsemeetodid

Soovitused projekteerijale projekti koostamisel ning ehitajale ehitustööde teostamisel. Vajadusel täpsustab võimalikke kaitsemeetodeid tehniliste tingimuste väljastaja ja/või võrgu haldaja.

Vaatan lähemalt

Valguskaabli sisevõrkude ehitamine korrus- ja ärimajades

Juhend valguskaabli sisevõrkude ehitamiseks korter- ja ärimajades.

Vaatan lähemalt

LAN sisevõrkude ehitamine korrus- ja ärimajades

Juhend LAN sisevõrkude ehitamiseks korter- ja ärimajades.

Vaatan lähemalt

Õigusaktid: