Background

Telia panus ühiskonda

Panustame ühiskonna arengusse läbi keskkonnahoiu, digitaalse kaasatuse, privaatsuse ja küberturvalisuse.

Telia ühiskondliku mõju raport

Loen raportit

Telia panus ühiskonda

Missioon Telias

Meie missioon Telias on panustada ühiskonna arengusse, et Eesti oleks parem paik nii elamiseks kui töötamiseks.

Algatades uusi projekte või edendades mõnd käimasolevat, mõtleme alati ka sellele, milline on seotud tegevuste keskkondlik jala- või käejälg. Arvestame digilõhe ohuga ning proovime tegutseda nii, et keegi ei jääks kõrvale.

Peame oluliseks, et kõik privaatsuse ja turvalisuse nõuded oleksid parimal moel täidetud.

Panustamine olulistesse mõjuvaldkondadesse nagu keskkonnahoid, digitaalne kaasatus, privaatsus ning küberturvalisus on osa Telia väärtustest ja äristrateegiast.

Keskkond ja ringmajandus

Digitaalne kaasatus

Privaatsus ja turvalisus

Jätkusuutlikkus

Põimime oma strateegiatesse ja innovaatilisse töösse ka ÜRO säästva arengu eesmärke, keskendudes enim tööstuse, taristu, jätkusuutlikumate linnade ja kliimamuutuste vastaste meetmete kasutamisega seonduvasse.

Jagame ka rahumeelsete ja kaasavate institutsioonide põhimõtteid. Meie jaoks on olulised sooline võrdõiguslikkus, ookeanid ja mereressursid, loomulikult ka tööhõive, majanduskasv, üleilmne koostöö ning jätkusuutlik energia.

Kõikide püstitatud eesmärkide täitmine on võimalik tänu meie töötajatele, klientidele ning partneritele. Lisaks oleme liitunud mitme organisatsiooni ja leppega, et panustada ühiskonna arengusse laiemalt:

 • Telia on Rohetiigri esindusorganisatsiooni liige – meie eesmärgiks on luua alus arengule suunatud ja loodusega tasakaalus majandusele.
 • 2018. aastal liitus Telia mitmekesisuse kokkuleppega, millega kinnitasime, et austame inimeste mitmekesisust ning väärtustame võrdse kohtlemise põhimõtteid.
 • Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu liikmena aitame populariseerida IKT-valdkonda, edendada erialast haridust ning parendada seadusandlust.
 • Kuulume Eesti Tööandjate Keskliidu uuendusmeelsete ettevõtete klubisse, kuhu kuuluvad ettevõtted, kes investeerivad vähemalt 2% oma käibest teadus- ja arendustegevustesse.
 • Oleme alates 2021. aastast Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi investorliige, enne seda pikaaegne tavaliige.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) on väljastanud Telia Eestile kõrgeima ehk kuldtaseme kvaliteedimärgise, mis on tunnustus ausa, teadliku ja keskkonda säästva tegevuse eest.

Kvaliteedimärgis omistatakse Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis osalenud ettevõtetele, kes peavad oluliseks jätkusuutlikku arengut ja panustavad strateegiliselt ühiskonda ja looduskeskkonna hoidmisse.

Telia toetustegevus

Telia toetustegevuste fookuses on keskkonna, digitaliseerimise ning küberruumi turvalisuse ja privaatsusega seotud algatused.

Kui sinu algatatud projekt sobib meie fookustega või täiendab mõnda meie olemasolevat toetusprojekti, siis täida palun allpool olev ankeet ning pane see meie poole teele.

Täidan ankeedi

Tunnustused ja sertifikaadid

Telia Company

Telia Eesti

Keskkond ja ringmajandus

Digitaliseerimine

Digitaliseerimisel on keskkonna vaates suur potentsiaal – pakkudes klientidele keskkonnasäästlikke lahendusi, saame vähendada nii otseseid kulusid kui ka süsinikuemissioone.

Selle raames oleme oma keskkonnaga seotud teekonna järgmiseks teetähiseks seadnud teaduspõhised eesmärgid, mille on kinnitanud Science Based Targets Initiative (SBT) ehk teaduspõhiste sihtide algatus.

Eesmärgid

Keskkonnahoiu vaates plaanime muuta kogu oma tegevuse aastaks 2030 nii emissioonide kui ka jäätmevabaks. Selleks, et ambitsioonikad eesmärgid saavutada, oleme 2025. aastaks püstitanud vahe-eesmärgid:

 • Vähendame Telia tegevusega seotud süsinikuemissioone kaks korda
 • Vähendame Telia müüdavate seadmetega seotud süsinikuemissioone 29%
 • Viime teaduspõhiseid kliimaeesmärke järgivate tarnijate osakaalu 72%ni
 • 2030. aastaks on Telia tegevus nii CO2 emissiooni- kui jäätmevaba kogu oma väärtusahela ulatuses

Telia on valinud oma jalajälje arvutamiseks ettevõtte väärtusahela põhjal toimiva skaala Scope3, mis võimaldab ettevõttel hinnata kogu oma väärtusahela heitkoguse mõju ja kindlaks teha, kuidas kõige efektiivsemalt CO2-neutraalsuseni jõuda.

Suurima osa Telia emissioonidest moodustavad ostetud teenused, tooted ja klientide juures energiat tarbivad Telia seadmed.

0 CO2 - Roheline energia

 • Alates 2016. aastast kasutab Telia ainult rohelist elektrienergiat, mis on toodetud loodust säästvalt ja vastutustundlikult. Lisaks taaskasutab Telia juba aastaid oma serveriparkides tekkivat soojusenergiat.
 • 2020. aasta lõpul alustas tööd päikesepark, mille energiat kasutab Telia suurim andmekeskus Eestis. 2021. aastal jäi tänu päikesepargile õhku paiskamata ca 160 tonni süsihappegaasi. Sama suur kogus tekib ühe keskmise bensiiniga sõitva auto puhul 1,2 miljoni kilomeetri läbimisel.
 • 2021. aasta märtsis sõlmisid Telia Eesti ja Eesti Energia mahuka taastuvenergia lepingu 156 GWh ulatuses taastuvenergia tarnimiseks. Energiat hakatakse tootma Leedus valmivas Telšiai tuulepargis.
 • Telia jälgib võrku arendades, et ühe ühiku andmehulga edastamiseks kuluva energia hulk oleks aastalt-aastalt üha väiksem.
 • Alustasime 2020. aastal oma autopargi väljavahetamist elektriautode vastu, mis toetab meie eesmärki langetada oma tegevuse CO2 -heitmed 2030. aastaks nulli.
 • Telia pakutavaid asjade interneti ehk IoT-tehnoloogiaid saab edukalt kasutada ettevõtte või organisatsiooni protsesside digitaliseerimiseks ning seeläbi hoida kokku kulusid, tagada paremat tootmiskvaliteeti ning tõsta juhtimise läbipaistvust ning kiirust.
 • Üheks meie strateegiliseks fookuseks on viimastel aastatel olnud ka targa linna kontseptsioon. Tartu Ülikool, Tartu linn ja Telia Eesti on allkirjastanud koostöömemorandumi, mille sisu on jätkata koostööd parema ning uuenduslikuma elukeskkonna rajamiseks Tartus. Targa linna arendus seondub eelkõige projektiga SmartEnCity, mille eesmärgiks on renoveerida Tartu kesklinna piirkonnas paiknevad ajale jalgu jäänud majapidamised energiasäästlikeks, nutikateks ja atraktiivseteks. Targa linna lahendusi toetab 5G arendamine.

0 Waste - Telia eesmärgiks on muuta oma tegevus täielikult jäätmevabaks

 • Vähendame elektrooniliste jäätmete hulka, pakkudes oma klientidele taaskasutatud nutitelefone, ruutereid ja digibokse. Võtame oma esindustes vastu kõiki vanu elektroonikaseadmeid, millele anname võimaluse korral uue elu või utiliseerime vastutustundlikult.
 • Otsime aktiivselt võimalusi vähendada pakendite osakaalu läbi taaskasutamise.
 • Vahetame aktiivselt välja vanu vaskkaableid valguskaablite vastu. Vanad kaablid töödeldakse ümber ning metallid leiavad taaskasutust tootmises.
 • Lisaks oleme võtnud eesmärgiks enda ja klientide digitaalse jalajälje, sealhulgas digiprügi vähendamise. Korraldame üle-eestilisi digikoristuspäevi, millest osavõtt on aastate jooksul teinud hüppelise kasvu.

100% Action

 • Telia on Rohetiigri esindusorganisatsiooni liige – meie eesmärgiks on luua alus arengule suunatud ja loodusega tasakaalus majandusele.
 • Telia on juba aastaid soovitanud klientidel loobuda paberarvetest ja asendada need e-arvetega. Istutasime kõigi paberarvest loobunud klientide eest 7000 uut puud 90-aastase ajalooga Järvselja õppemetsa.
 • Suurem osa Telia töötajaid on läbinud keskkonnateemalise koolituse ning ettevõttes tegutsevad omaalgatuslikud grupid, mille eesmärgiks on edendada Telias mitmekesisuse, kaasatuse ning keskkonna teemasid.

Rohelised pakkumised

Oleme Telias võtnud üheks eesmärgiks seadmeringlusse panustamise, mis toetab ettevõtte keskkonnaeesmärkide täitmist.

 • Telia pakub oma klientidele heas töökorras kasutatud kliendiseadmeid: ruutereid, digibokse ja pulte.
 • Telia tütarettevõte Green IT pakub seadmete rentimise võimalust, mis on ostmisele oluliselt keskkonnasõbralikum alternatiiv. Rendiperioodi lõppedes leiavad 99% seadmetest endale uue omaniku, vanad seadmed utiliseeritakse keskkonnasõbralikult.
 • Lahendus Vana Uueks võimaldab klientidel tagastada oma vana seade ning saada uus parema hinnaga. Telia suunab vana seadme vastutustundlikku käitlemisse.
 • Telia alustas 2020. aastal ka uuskasutatud nutitelefonide müügiga, mille tulemusena jääb seadme soetamisel ära nii uue telefoni tootmiseks kui transpordiks kasutatav energia- ja materjalikulu.
Tutvu toodetega

Mida teha kasutatud seadmetega?

Keskkonna hoidmiseks ja loodusressursside säästmiseks peaksid kasutatud seadmed viima elektroonikajäätmete kogumispunkti.

Mis on elektroonikajäätmed?

Elektroonikajäätmed on näiteks kasutatud arvutid, mobiiltelefonid, telerid, kaamerad, olmetehnika, akud, patareid jms.

Miks kogutakse elektroonikajäätmeid?

Elektroonikajäätmete kogumise eesmärgiks on nende taaskasutamine võimalikult suures ulatuses. Kasutatud sülearvutites, telerites ja mobiiltelefonides leidub näiteks kulda, hõbedat, vaske ja teisi haruldasi metalle, mida saab uuesti kasutusele võtta. Samuti saab taaskasutamisega vältida kahjulike ainete sattumist keskkonda.

Kuhu saan kasutatud seadmed viia?

Kasutatud seadmed saad viia elektroonikajäätmete kogumispunktidesse või tuua Telia esindusse.

Vaatan esinduste kontakt-andmeid.

Kus asuvad elektroonikajäätmete kogumispunktid?

Kogumispunktide asukohti näed MTÜ Eesti Elektroonikaromu kodulehelt ning MTÜ EES-Ringlus kodulehelt.

Digitaalne kaasatus

Digitaalne kaasatus

Meie jaoks on üks olulisemaid ühiskondlikke ja sotsiaalseid eesmärke muuta Eestis elamine ja töötamine paremaks nutika ja kaasava digitaliseerimise kaudu.

Digitaalse kaasatuse puhul on oluliseks teemaks ligipääsetavus Telia teenustele ja seadmetele, mille tagamine kõigile Eesti elanikele on jätkuv ja igapäevane töö. Telia Company on seadnud endale eesmärgiks jõuda digitaalse kaasatuse teemadega 2025. aastaks miljoni inimeseni.

Soovime, et kõik inimesed oleksid senisest enam digitaliseeruvasse ühiskonda kaasatud ning käiksid tehnoloogia arenguga kaasas. Eriti keskendume selles töös lastele ja vanemaealistele.

Telia Eesti on ühinenud mitmekesisuse kokkuleppega ning on mitmekesisuse märgise Austame Erinevusi hoidja alates 2020. aastast.
Telia mitmekesisuse ja kaasatuse eesmärgid toetavad võrdseid võimalusi ja soolist tasakaalu.
Austame erinevusi

Lapsed ja noored

 • Teeme koostööd teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, et muuta laste internetikasutus võimalikult turvaliseks. Alates 2016. aastast viime läbi algatust Suurim Julgus, et võidelda küberkiusamisega.
 • Telia toetas algklassiõpilastele mõeldud küberturvalisuse mängu Spoofy loomist, korraldades selle kommunikatsioonitegevusi, tegelaste häälte salvestamist ning pakkudes platvormi mängu veebiversioonile, millest on osa saanud üle 26 000 unikaalse kasutaja.
 • 2021. aasta alguses sündis Telia ja Eesti haridustehnoloogia idufirma Clanbeati koostöös rakendus, mis aitab õpetajatel teadlikumalt õpilaste heaolu ning oma arengu juhtimist toetada. Mäng on 2021. aastal jõudnud 40% Eesti koolidesse.
 • Telia toetab Codesters.Club tehnoloogiaõppe programmi, mille sisu on tehnoloogiaõppe edendamine koolide gümnaasiumiastmes mitmetes piirkondades üle Eesti.
 • Telia toetab Tartu Ülikooli teaduskooli IT-laborite projekti, mille eesmärk on tehnoloogiateadmiste edendamine koolide põhikooliastmes ka Eesti väiksemates piirkondades – et talendid ei jääks avastamata ja arendamata.
 • Telia toetab Solaride Academy haridusprojekti, mille eesmärk on panustada tehnoloogiahariduse populariseerimisse. Programmis osalejad saavad osa ka tiimitöö, juhtimise ja jätkusuutlikkuse teemalistest arengukoolitustest.
 • Laste turvalisus, heaolu ja õigused internetis on teema, millega tegeleme kõikides Telia riikides. Viime igal aastal läbi Laste Nõuandva Paneeli uuringut koostöös Lastekaitse Liidu ja Eesti koolidega, et mõista, kuidas näevad lapsed digitaalset maailma. Küsime lastelt, millised on internetis nende mured ja rõõmud ning millist nõu nad annaks teistele lastele turvaliseks interneti kasutamiseks.
 • Telia tõi koos F-Secure’iga välja uue turvalahenduse Telia SAFE, mida saab kasutada nii arvutis, tahvlis kui nutitelefonis ning mis aitab lastel turvaliselt digimaailmas seigelda.

Vanemaealised

Telia on juba aastaid silma paistnud vanemaealiste digipädevuste arendamisega – pea pooled 2021. aastal Telia kuvandiuuringus osalenutest nimetasid seda üheks oluliseks teemaks, millega Telia ühiskonnas tegeleb.

2021. aastal alustas Telia ja Tartu Ülikooli koostöös Noorte digimentorite programm, mille eesmärk on arendada noorte juhendamisel vanemaealiste digipädevust ja luua põlvkondadevahelisi kestvaid suhteid. Uued teadmised kaitsevad ka väärinfo ja pettuste küüsi langemise eest ning aitavad Telial kujundada tooteid ja teenuseid eakatele sobivamaks.

Telia ja ETV saate „Prillitoos“ koostöös sündis kümneosaline nutiabi rubriik, et vanemaealised saaksid selgeks arvuti kasutamise olulised reeglid ning oskaksid teha konkreetseid toiminguid alates info otsimisest kuni pangamakseteni.

Ligipääsetavus

Oleme loonud töörühma, et kohandada Telia teenuseid erivajadustega inimestele kättesaadavamaks: alustades telesisu ja veebikeskkondade ligipääsetavuse arendamisest kuni kogu kliendikogemuse ahela parendamiseni.

 • Oleme osalenud toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõu väljatöötamisel
 • Oleme kaasanud ekspertide grupi, et tagada Telia teenuste ja toodete ligipääsetavus vastavalt WCAG standardile
 • Telia.ee ja Diil.ee 50 enim külastatavat veebilehekülge on tänaseks arendatud vastavalt WCAG standardi nõuetele
 • Üha enam sisu jõuab Telia TV-sse häälsubtiitritega
 • Meie eesliini töötajad on läbinud koolituse, kuidas teenindada paremini erivajadustega kliente
 • Oleme analüüsinud oma esinduste ligipääsetavust. Kaasame aktiivselt oma tegevustesse erivajadustega inimesi, et igaüks saaks meie esindusi külastada

Naised tehnoloogiasse

Digitaalse kaasatuse vallas on Eesti ühiskonnas veel mitmeid väljakutseid: näiteks küündib naiste osakaal Eesti IT-ettevõtetes vaid 20%-ni.

Seepärast innustame uusi põlvkondi ja aitame kaasa sellele, et täna tööturul järgmisi väljakutseid otsivad naised leiaksid need just IT-valdkonnast.

 • Meie eesmärgiks on hoida Telias soolist tasakaalu kõikidel tasemetel, alates juhtkonnast ja keskastmejuhtidest kuni tiimide koosseisudeni. Lisaks tegeleme aktiivselt palgalõhega seonduvate teemadega. Telias ei tolereerita soolist diskrimineerimist.
 • Pakume praktikakohti ümberõppe programmis „Work in TECH“, mille läbimisel on Eesti naistel võimalik tööle asuda IT-oskusi nõudvatel ametikohtadel.
 • Toetame iPadidega tüdrukute tehnoloogiaringi HK Unicorn Squad.
 • Pakume noortele võimalusi Telia tehnoloogiaüksuses praktika läbimiseks ning võimalusel teeme tublimatele tööpakkumise.
 • Noortele suunatud koostööprojektide üheks eelduseks on innustada järeltulevat põlvkonda teostama end just tehnoloogiavaldkonnas.

Privaatsus ja turvalisus

Andmekaitse

Oleme uurinud inimeste käest, millised on nende jaoks olulisemad internetiturvalisusega seotud teemad. 47% vastajatest tõid esile andmete kaitse ja privaatsuse ning 33% küberkiusu küsimused.

Privaatsuse ja turvalisuse valdkonnas pidas 75% vastajaks olulisimaks isikuandmete kaitset ja turvalist internetikasutust.

 • Klientide usalduse hoidmiseks peame tagama isikuandmete turvalisuse ja veenduma, et andmeid töödeldakse õiguspäraselt.
 • Lisaks on meil kohustus täita õigusaktidest tulenevaid nõudeid isikuandmete kaitsmise osas. Kaitseme Telia klientide andmeid väga erinevatel viisidel: hindame andmekaitseriske oma teenuste ja toodete arendamisel, toetume iga tegevuse juures andmekaitse põhiprintsiipidele ning jälgime, kas on rakendatud vajalikud meetmed isikuandmete väärkasutuse riskide maandamiseks. Andmekaitse riske maandame ka töötajate regulaarse koolitamisega.

Era- ja äriklientidele loodud teenused

Oleme oma era- kui äriklientidele loonud teenuseid, mis pakuvad kaitset enamlevinud küberohtude eest:

 • Telia SAFE pakub koostöös F-Secure’iga kõigile sinu pere seadmetele kõrgeima taseme küberturvalisust, kaitstes peale arvuti ka kõiki mobiilseid nutiseadmeid. Nutitelefonis olevad andmed on kaitstud ka seadme varguse või kadumise korral.
 • Turvanet on uue põlvkonna ärikliendi internetiteenus, mis pakub sinu ettevõttele kiiret ühendust ja kaitset enamlevinud küberohtude eest.

Lapsed

Telia eesmärk on tagada lastele ja noortele turvaline internetikasutus, sest lapsed on eriti haavatavad internetis leiduvatele ohtudele nagu küberkius ja vanusele mittesobiv sisu.

 • 2021. aasta novembris toimus juba viiendat korda küberkiusamise probleemi teadvustamisele ja ennetamisele suunatud kampaania „Suurim julgus“, milles osalevad vabatahtlikena õpetajad, lapsevanemad ja Telia töötajad.
 • Telia toetas 2021. aastal e-õppe materjalide koostamiseks Kiusamisvaba kooli, mis tegeleb teaduspõhiselt kiusamise ennetusega.
 • Telia toetas algklassiõpilastele mõeldud küberturvalisuse mängu Spoofy loomist, korraldades selle kommunikatsioonitegevusi, tegelaste häälte salvestamist ja pakkudes mängu veebiversioonile platvormi, millest on osa saanud üle 26 000 unikaalse kasutaja.
 • 2021. a sügisel viis Telia Eestis koostöös Lastekaitse Liiduga läbi laste nõuandva paneeluuringu info usaldusväärsuse teemal. Uuringu töötoad toimusid 100 lapse osavõtul Kostivere koolis, Tallinna Ühisgümnaasiumis ja Laagna Gümnaasiumis. Väärinfoga on uuringu andmetel kokku puutunud 68% uuringus osalenud Eesti lastest.

Vanemaealised

2021. aastal alustas Telia ja Tartu Ülikooli koostöös Noorte digimentorite programm, mille eesmärk on arendada noorte juhendamisel vanemaealiste digipädevust ja luua põlvkondadevahelisi kestvaid suhteid. Uued teadmised kaitsevad ka väärinfo ja pettuste küüsi langemise eest.

Telia IT teenused on sertifitseeritud ISO 27001 (infoturbe juhtimine) standardile, mis kinnitab, et Telia tuvastab, hindab ja juhib turvariske korrapäraselt.