Internetiühenduse teenuste lepingute muutmine.

Muudame alates 10.01.2017 Telia internetiühenduse teenuste kasutamise tingimusi. Tingimuste muutmine on vajalik selleks, et viia need kooskõlla uue võrguneutraalsuse regulatsiooni nõuetega.

Selleks täpsustame Tingimustes teavet Telia internetipakettide kiiruste ja pretensioonide esitamise korra ja Telia poolt pakutavate optimeeritud teenuste ehk nn eriteenuste (nt Telia TV ja Internetitelefon) kasutamise kohta. Samuti anname lisainfot Telia võrgus kasutatavate andmeliikluse haldamise meetmete kohta.

Kliendi jaoks ei kaasne Tingimuste muutmisega olulisi muudatusi interneti kasutamises.

Tingimuste muutmise õiguslikuks aluseks on Telia üldtingimused, mille kohaselt Telial on õigus muuta Tingimusi ühepoolselt muuhulgas juhul, kui selle tingib vajadus täpsustada Teenuse osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid (p 2.6.2) ja/või muudatus õigusaktides (p 2.6.3).

Muudetud Tingimustega saab tutvuda Kodulehel www.telia.ee ja Telia esindustes.

Tingimused jõustuvad kõigi Telia internetiühenduse teenuste lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 10.01.2017. Kliendil, kes ei soovi muutunud tingimustel interneti kasutamist jätkata, on õigus vastav leping leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Teliale enne 10.01.2017.

Tutvun teiste uudistega