Elion tõstab kuni 5/5 Mbit/s internetikiiruse kahekordseks

Elion tõstab ka olemasolevatel kuni 5/5 Mbit/s ühendust kasutavatel klientidel internetikiiruse kiirusele kuni 10/10 Mbit/s. Suurem kiirus pannakse internetiteenusele peale kampaania korras automaatselt 2 nädala jooksul, soovi korral saab klient seda kasutama hakata koheselt, tellides uue kiirusega teenuse iseteeninduskeskkonnast.

Teenuse juhi Gert Tomsoni sõnul on sellised muutused tingitud asjaolust, et internetis tarbitava info maht on järjest kasvav ning multimeedia tarbimine klientide poolt suureneb, mistõttu on kasvamas ka vajadus suuremate internetiteenuse kiiruste järele. Kaks korda kiirem internetiühendus tagab klientidele sujuvama infoliikumise ning multimeediasisu tarbimise.

Eeltoodud põhjustel muudab Elion ka alates 21.05.2015 hinnakirja asendades eKodu internetiteenuse kiiruse kuni 5 Mbit/s / 5 Mbit/s kiirusega kuni 10 Mbit/s / 10 Mbit/s. Täiendav info on kättesaadav Elioni kodulehel või EMT-Elioni esindustes.

Palume tutvuda tingimuste muutmise põhimõtetega:
AS Eesti Telekom üldtingimuste kohaselt on Telekomil õigus ühepoolselt muuta kliendi lepingu tingimusi (sh Sideteenuse lepingut, Üldtingimusi, Hinnakirja jm tingimusi, edaspidi Tingimused) Üldtingimuste punktis 2.5 toodud juhtudel.
Telekom teatab Kliendile Tingimuste muutmisest vähemalt üks kuu ette, avaldades teate Kodulehel või teavitades Klienti muul mõistlikul viisil (nt e-kirja või SMS-i teel). Tingimuste muutmisega mittenõustumisel on Kliendil võimalus nimetatud ühe kuu jooksul vastav lepinguline suhe Telekomiga üles öelda. Tarbijal on õigus Sideteenuse Leping üles öelda ilma leppetrahvita.
Kui Klient nimetatud ühe kuulise tähtaja jooksul ei ütle muudetud Tingimustega seotud Lepingut üles, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet muudatuste aktsepteerimiseks, ning muudetud Tingimused jõustuvad Kliendiga sõlmitud Lepingu suhtes täies ulatuses.
Lepingu ülesütlemine ei vabasta klienti kohustusest tasuda hilisemad arved enne lepingu lõpetamist tarbitud teenuste eest.

Tutvun teiste uudistega