10.03.2017 muutuvad Telia Eesti AS-i üldtingimused

Telia Eesti muudab 10.03.2017 üldtingimuste punkti 2.6, et viia see kooskõlla muutunud seadusega.

Edaspidi teatab Telia sideteenuste Tingimuste muutmisest Kodulehel teate avaldamise asemel kliendile personaalselt talle saadetava arvega ja/või e-kirjaga ja/või SMS-iga. Kui Telial puudub kliendi e-posti aadress, teatame kirjaga postiaadressil. Lisaks täpsustame selguse huvides üldtingimuste punkti 3.11 senist sõnastust.

Tingimuste muutmine ei too klientide jaoks kaasa olulisi sisulisi muudatusi Telia teenuste igapäevase kasutamises.

Üldtingimuste punkti 2.6 alusel võib Telia muuta Tingimusi kui selle tingib muudatus õigusaktides või vajadus täpsustada Teenusega seotud asjaolusid.

Muudetud üldtingimustega saab tutvuda Telia Kodulehel www.telia.ee ja Telia esindustes.

Muudetud üldtingimused jõustuvad kõigi Telia ja Diili lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 10.03.2017. Kliendil, kes ei soovi muutunud üldtingimuste alusel teenuste kasutamist jätkata, on õigus leping leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Teliale enne 10.03.2017.

Muutus elektroonilise side seaduse paragrahv 99 lõige 3, mis sätestab korra, kuidas peab sideettevõtja teavitama lõppkasutajat sideteenuse lepingu tingimuste muutmisest. Uue korra kohaselt peab sideettevõtja teavitama lõppkasutajat sideteenuse lepingu tingimuste muutmise kavatsusest vähemalt üks kuu ette mitte enam veebilehe vahendusel vaid personaalselt lepingus kokkulepitud viisil.

Tutvun teiste uudistega