JÄRELVALVE VÄLJAKUTSE

Järelevalve väljakutse ehk väljasõiduga järelevalve teenus hõlmab sideehitiste kaitsevööndis tehtavate tööde järelevalvet ning sideehitiste paiknemise kindlakstegemist.


TEENUSE HIND:

Järelevalve teenus tööpäeval44 €/tund
Järelevalve teenus väljaspool tööpäeva66 €/tund
Järelevalve teenus väljaspool e-teenindust**60 €/tk

*Hinnad sisaldavad käibemaksu.

**Hinda rakendatakse, kui teenuse taotlemine toimub väljaspool e-teenindust ning sisaldab spetsialisti väljasõitu ja viibimist objektil kuni 60 min.

Järelevalve teenus sisaldab vajadusel ka tegutsemisloa väljastamist. Miinimum tööaeg on 60 minutit, edasi toimub arveldus 30 minuti kaupa.


EHITAJATE PORTAAL

Tehniliste tingimuste taotluse lisamiseks ja projekti taotluse kooskõlastamiseks logi sisse Ehitajate portaali.

SISENEN

Järelevalve töötaja väljakutsumiseks ehk väljasõiduga järelevalve tööde tellimiseks palume esitada taotlus Ehitajate portaali kaudu. Taotluse saab esitada ka volitatud isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel või esitades taotluse piirkondlikus esinduses järelevalve töötajale allkirjastatuna paberkandjal. Volitatud esindajal ehk vastutaval isikul tuleb taotlusele lisada ka volituse koopia, e-teeninduse kasutamisel lisada vastutavad isikud volitatud isikute nimekirja.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 3 tööpäeva enne soovitud väljakutse aega (suuremahuliste ehitusgeodeetiliste mõõdistustööde korral hiljemalt 10 tööpäeva enne soovitud väljakutse aega).

Järelevalve töötaja vaatab esitatud dokumendid läbi ja annab teada sobiva väljakutse aja või vajadusest esitada täiendavaid andmeid 3 tööpäeva jooksul alates taotluse saabumisest.

Mis on sideehitis ja mis on sideehitise kaitsevöönd?
Ehitusseadustikuga (edaspidi EhS), Elektroonilise side seadusega (edaspidi nimetatud ESS) ja Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusega nr 73 on sätestatud sideehitiste kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord. Alltoodud nõuded on koostatud väljavõttena EhS, ESS ja nimetatud määrusest.

Sideehitis on liin ja liinirajatis ESS tähenduses. Liinirajatis on aluspinnaga kohtkindlalt ühendatud elektroonilise side võrgu osa, milleks on muu hulgas maakaabel, veekogu põhjas paiknev kaabel, kaablitunnel, kaablikanalisatsioon, ehitistele ja postidele kinnitatud kaablite või juhtmete kogum koos kommutatsiooni-, jaotus- ja otsastusseadmetega, regeneraator, elektrooniliste sideseadmete konteiner ning raadiosidemast, samuti tehnovõrk ja -rajatis asjaõigusseaduse tähenduses; Liin on tehniliste seadmete kogum, mis ühendab lõpp-punkti ühenduspunktiga. Sideehitise omanikuna on mõeldud isikut, kellele sideehitis kuulub või kes seda õiguslikul alusel otseselt valdab.

Sideehitise kaitsevöönd on ala, mis on määratletud sideehitise keskjoonest mõlemal pool kindlaksmääratud kaugusel asuva sideehitise paralleelse mõttelise joonega või raadiomasti keskpunkti ümbritseva kindlaksmääratud raadiusega mõttelise ringjoonega.

Sideehitise kaitsevööndi mõõtmed on:

 • maismaal – 1 meeter sideehitisest või sideehitise välisseinast sideehitisega paralleelse mõttelise jooneni või tõmmitsatega raadiomasti korral 1 meeter välimiste tõmmitsate vundamendi välisservast ühendades tõmmitsad mõtteliseks kolmnurgaks, vabalt seisva masti korral 1 meeter vundamendi välisservast;

 • siseveekogudel – 100 meetrit sideehitise keskjoonest;

 • merel – 0,25 meremiili sideehitise keskjoonest.

Kas, kes ja mis juhul peab taotlema tegutsemisluba või kooskõlastama tegevuse sideehitise kaitsevööndis?

Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Keelatud on eelkõige:

 1. ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist;

 2. ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast;

 3. takistada ehitisele juurdepääsu;

 4. takistada ehitise hooldamist, sealhulgas kaitsevööndiga ehitise asukohast või ehitisest tulenevast ohust teavitavate tähiste paigaldamist;

 5. takistada kaitsevööndis asuva taimestiku või pinnase säilitamist seisundis, mis ei ohusta ehitist;

 6. muud seaduses sätestatud tegevused, nagu näiteks:

  • ehitustegevus;

  • teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustöid, istutada või langetada puid, juurida kände, teha tuld, kasutada tuleohtlikke materjale ja aineid, ladustada jäätmeid, tõkestada juurdepääsu sideehitisele ning põhjustada oma tegevusega sideehitise korrosiooni;

  • ronida raadiomasti ja kinnitada raadiomasti või raadiomasti piirdeaia konstruktsioonide külge asju;

  • teha süvendustöid, ankurdada veesõidukit ning liikuda heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega, paigaldada veesõidukite liiklustähiseid ja poisid ning lõhata ja varuda jääd – vees paikneva sideehitise kaitsevööndis;

  • sõita masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri – õhuliinina rajatud sideehitise kaitsevööndis;

  • töötada löökmehhanismidega, tihendada või tasandada pinnast, rajada transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohti ning teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit – pinnases paikneva sideehitise kaitsevööndis.

Tegutsemisluba sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks on vajalik taotleda järgmiste tööde tegemiseks:

 • ehitustegevus;

 • mullatööde tegemine sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit, sealhulgas ehitusprojektita kaevetööd kohaliku omavalitsuse väljastatud loa alusel;

 • mistahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustööd;

 • puude istutamine ja langetamine;

 • vees paikneva sideehitise kaitsevööndis süvendustööde tegemine, veesõiduki ankurdamine ning heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega liikumine, veesõidukite liiklustähiste ja poide paigaldamine ning jää lõhkamine ja varumine;

 • pinnases paikneva sideehitise kaitsevööndis löökmehhanismidega töötamine, pinnase tihendamine või tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohtade rajamine;

 • muu infrastruktuuri avarii kõrvaldamine (näit. avariid vee-, gaasi-, kütte- vms tehnorajatistes).

Maakond/LinnAsukohtJärelevalve spetsialistTelefonMobiiltelefonE-post
Tallinn ja HarjumaaSõle 14, TallinnÜldtelefon652 4000jvtallinn@telia.ee
RaplamaaPaju 3, RaplaErvin Rinaldo489 4200507 8216ervin.rinaldo@telia.ee
jvpohja@telia.ee
JärvamaaPärnu 67, PaideRaivo Saluste385 0799510 5481raivo.saluste@telia.ee
jvpohja@telia.ee
JõgevamaaÕuna küla, Jõgeva valdAndrus Nurmik776 03235341 2208andrus.nurmik@telia.ee
jvlouna@telia.ee
PõlvamaaKäisi 2, PõlvaEinar Nutt7 993 000517 5614einar.nutt@telia.ee
jvlouna@telia.ee
Tartu ja TartumaaTähe 104a, TartuOleg Kromanov735 857753 412 210oleg.kromanov@telia.ee
jvlouna@telia.ee
VõrumaaVilja 14, VõruTõnu Hendrikson799 306053 412 207tonu.hendrikson@telia.ee
jvlouna@telia.ee
ValgamaaVabaduse 26, ValgaJüri Agar782 0160505 1330jyri.agar@telia.ee
jvlouna@telia.ee
PärnumaaRüütli 5, Pärnu443 0700jvlaane@telia.ee
ViljandimaaLeola 47, ViljandiMargus Kask434 9376503 0055margus.kask@telia.ee
jvlaane@telia.ee
LäänemaaTamme 21a, HaapsaluVello Leega473 3337505 1993vello.leega@telia.ee
jvlaane@telia.ee
SaaremaaKomandandi 6, KuressaareAarne Heinsaar454 5550513 4372aarne.heinsaar@telia.ee
jvlaane@telia.ee
HiiumaaLeigri väljak 9, KärdlaAadu Heiste463 1555514 9537aadu.heiste@telia.ee
jvlaane@telia.ee
Ida-VirumaaJaama 10, JõhviJaan Purga337 8123526 2792jaan.purga@telia.ee
jvida@telia.ee
Ida-VirumaaHariduse 18a, NarvaAndrei Kudrjašov356 18035190 4490andrei.kudrjasov@telia.ee
jvida@telia.ee
Lääne-VirumaaKreutzwaldi 5C, RakvereRaimond Pihlak322 3199510 7291raimond.pihlak@telia.ee
jvida@telia.ee