Sooline tasakaalustatus Telia Eesti ja Leedu üksustes läks mööda Põhjamaadest

Telia Eesti ja Leedu üksustes on nüüd võrdne arv nais- ja meesoost töötajaid ning juhtkonna liikmeid. Sellega edestavad ettevõtte Eesti ja Leedu üksused Skandinaaviamaade üksuseid.

Naisi on olnud traditsiooniliselt vähem nii ettevõtete juhtide ja samal ajal ka tehnoloogiafirmade töötajate seas. Telias keskmiselt on naisi töötajate hulgas 37 protsenti ja mehi 63 protsenti. Sealhulgas on näiteks võrdõiguslikkuse poolest tuntud Põhjamaade Telia üksustes naisi vaid kolmandiku ringis.

Telia Eesti juht Robert Pajos nentis, et sooline lõhe on tehnoloogiasektoris endiselt tegelikkus. „Tegeleme soolise lõhe vähendamisega süstemaatiliselt, kuid selle elluviimine on ajamahukas protsess. Telia Company on seadnud sihiks jõuda sooliselt võrdse juhtkonnamudelini kõikides üksustes ja tippjuhtkonnas aastaks 2025,“ rääkis Pajos.

Selle eesmärgi saavutamiseks on muudetud tööandja kuvandit, värbamisprotsesse, töötulemuste hindamist ja töötajate arengumudelit, aga ka palgavõrdsuse, edutamise, töösuhte lõpetamise, töö ja eraelu ühildamise ja paindliku tööajaga seotud protsesse.

Pajos kinnitas, et on seniste tulemuste üle tõeliselt uhke. _„_Samal ajal peame soolise tasakaalu küsimustega tegelemist jätkama. Näiteks on oluline kaasata rohkem naisi tehnoloogiasektorisse ning mehi eesliinile ja klientide teenindamisega seotud valdkondadesse. Saame palju ära teha oma organisatsiooni sees ning samal ajal muuta ka ühiskonnas levinud stereotüüpe,“ rääkis Pajos. „Selleks oleme otsustanud toetada neid projekte ja algatusi, mille sihiks on kasvatada tüdrukute huvi teaduse ja tehnoloogiaga seotud tegevuste vastu ja pakkuda IKT-sektorist huvitatud naistele praktikakohti.“

Miks üldse on oluline kaasata ettevõtete juhtimisse rohkem naisi? Mitmed uuringud maailmas on näidanud, et naiste suurem kaasatus ettevõtte juhtimisse mõjub hästi majandustulemustele ja töötajate rahulolule. Näiteks USA mõttekoja Peterson Institute for International Economics 2016. aasta uuringu kohaselt muudab rohkem naisi juhikohtadel ettevõtte efektiivsemaks ja kasumlikumaks. Selle taga nähakse asjaolu, et kui seni peamiselt meestest koosnevatesse juhtkondadesse lisandub rohkem naisi, mitmekesistuvad ka olemasolevad kompetentsid. Samuti eeldatakse, et naisjuhid vähendavad ettevõttesisest soolist diskrimineerimist, mis tähendab suurema hulga talentide märkamist, palkamist ja arendamist.

Euroopa Komisjoni poolt 2018. aasta naistepäeval avaldatud uuringu kohaselt võiks naiste suurem osalus digitaalvaldkonna töökohtadel kasvatada Euroopa Liidu SKP-d aastas 16 miljardi euro võrra. Ainult 25 protsenti kõrghariduse omandanud naistest on lõpetanud tehnoloogiaga seotud eriala ja kuigi näiteks uuringu tulemuste kohaselt on naistele kuuluvad idufirmad suurema tõenäosusega edukad, on vaid 14,8 protsenti idufirma asutajatest naised.

Naiste ja meeste osakaal Telia töötajate hulgas

RiikNaised/mehed
Eesti50/50
Leedu50/50
Rootsi39/61
Norra31/69
Taani30/70
Soome30/70

Telia Eesti on liikunud sooliselt tasakaalustatud töötajaskonna mudeli suunas aastast 2015 ning 2020. aasta neljandas kvartalis jõuti soolise tasakaaluni juhtkonnas. 2018. aastal moodustasid naised juhtidest 44% ning kogu töötajaskonnast 50%.

Soolise tasakaalu poole püüdlemine on mõjunud hästi ka üldisele tööandjakuvandile. Telia Eesti on korduvalt valitud Eesti hinnatuimaks tööandjaks ning Telia Leedu on nimetatud riigi kõige peresõbralikumaks ettevõtteks ja parimaks tööandjaks.

Tutvun teiste uudistega