Alates 26.11.2015 on EMT Mobiilsel elul uued tingimused

AS Eesti Telekom (EMT) alustab EMT teenuse Mobiilne elu pakkumist uutel tingimustel, milleks muudab kehtivaid Mobiilse elu teenusetingimusi ning hinnakirja.

Teenusetingimuste muutmise põhjuseks on Teenuse sisuline areng ning Klientidele Mobiilse elu kasutamiseks senisest paremate ning täiendavate võimaluste loomine.

Muudame Hinnakirjas toodud Mobiilse elu tasumäärasid ja muid hinnastamistingimusi (sh interneti lisamahu tasumäärasid), kuna Teenuse sisulistest muudatustest tulenevalt on muutunud antud hinnatingimustega algselt seotud asjaolud.

Alates 26.10.2015 on Mobiilse eluga võimalik liituda (sh tellida interneti lisamahtu) vaid uutel tingimustel.

Olemasolevad Mobiilse elu Kliendid saavad Teenuse kasutamist jätkata senistel tingimustel, mistõttu ei too muudatused nende jaoks kaasa otseseid muudatusi Teenuse igapäevases kasutamises. Oluline on siiski tähele panna, et Mobiilse elu Klient saab kehtivasse Mobiilsesse ellu seadmeid (numbreid) lisada jms muudatusi teha kuni 25.11.2015 ning pärast nimetatud kuupäeva ei saa Klient enam oma Teenust senistel tingimustel muuta. Alates 26.11.2015 saab Mobiilset elu muuta vaid uutel tingimustel.

Teenusetingimuste uuendatud tekstiga ning muudetud Hinnakirjaga on võimalik tutvuda alates 26.10.2015 EMT kodulehel www.telekom.ee ning EMT ja Elioni esindustes.

Mobiilse elu uued Teenusetingimused ja muudetud Hinnakiri jõustuvad Mobiilse elu Klientidega sõlmitud lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 26.11.2015.

Mobiilse elu Kliendil, kes ei soovi muutunud tingimustel Teenuse kasutamist jätkata, on õigus soovi korral lepinguline suhe ilma leppetrahvita üles öelda, teatades sellest EMT-le enne 26.11.2015

.
Tutvun teiste uudistega