Tehnovõrgu talumistasu

Sideehitiste talumise eest on maaomanikul õigus küsida talumistasu. Sideehitise talumise kohustus tekib kas seaduse, lepingu või sundvalduse seadmise alusel.

Tasu makstakse sideehitise talumise eest kaitsevööndi ulatuses neile maaomanikele, kelle maa sihtotstarbeks on maatulundusmaa või kelle hoones paikneb kinnistut läbiv tehnovõrk.

Talumistasu saamiseks tuleb esitada ühekordne avaldus aadressile info@telia.ee või Mustamäe tee 3, Tallinn.

Taotlus - pdf | doc

Talumistasu makstakse juhul, kui see on üle 5 euro ning tasu ei maksta tehnovõrgu selle osa eest, mis on vajalik ainult samal kinnisasjal teenuse tarbimiseks.

Talumistasu aastane suurus on 3,5 protsenti maa maksustamishinnast, korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega.

Jooksva aasta eest tasu saamiseks tuleb avaldus esitada hiljemalt sama aasta 1. maiks. Kui avalduses esitatud andmed on korrektsed, siis maaomanikuga täiendavalt ühendust ei võeta. Tasude väljamaksed tehakse hiljemalt sama aasta 30. septembril.