Sideehitiste järelevalve


Järelevalve teenus hõlmab sideehitiste kaitsevööndis tegutsemiseks vajalike lubade väljastamist, vastaval alal tehtavate tööde järelevalvet ning sideehitiste paiknemise kindlakstegemist looduses.


Teenuse hind:

Järelevalve teenus tööpäeval 44 €/tund
Järelevalve teenus väljaspool tööpäeva 66 €/tund
Järelevalve teenus väljaspool e-teenindust** 60 €/tk

*Hinnad sisaldavad käibemaksu.
**Hinda rakendatakse, kui teenuse taotlemine toimub väljaspool e-teenindust ning sisaldab spetsialisti väljasõitu ja viibimist objektil kuni 60 min.

Järelevalve teenus sisaldab vajadusel ka tegutsemisloa väljastamist. Miinimum tööaeg on 60 minutit, edasi toimub arveldus 30 minuti kaupa.


EHITAJATE PORTAAL

Teenuste tellimiseks logi sisse Ehitajate portaali.


Mis ja miks on sideehitiste järelevalve

Sideehitiste järelevalve peamine ülesanne on sideehitiste (kaablikanalisatsioon, maakaablid, õhuliinid, jaotuskohad, sidekaevud jms) nõuetekohase säilimise, terviklikkuse ja seeläbi kvaliteetse sideteenuse osutamise tagamine. Sellest tulenevalt on järelevalve ülesandeks sideehitiste kaitsevööndis tegutsemiseks lubade väljastamine, vastaval alal tehtavate tööde järelevalve ning vahejuhtumite ennetamine ja lahendamine.

Teine oluline tegevusvaldkond on ehitusobjektidel vahetu tööde jälgimine ja nõuetekohase tehnoloogia ning materjalide kasutamise kontroll, samuti väljasõidud teiste võrguvaldajate trasside (vesi, gaas, küte, elekter jms) avariitöödele sideehitiste tähistamiseks ja nende terviklikkuse tagamiseks.

Kolmas suurem osa sideehitiste järelevalve tegevustest on kinnistuomanikele, projekteerijatele ja arendajatele sideehitiste uuringute vms tegevuse käigus sideehitiste kohta info väljastamine ja asukoha kindlakstegemine.

Enne kaevetööde alustamist uuri, kus asuvad sinu krundil sidekaablid

Maavaldustel või hoonete ümbruses ehitus-, kaeve- ja heakorratöid tehes on oluline, et omanik või tööde tegija teaksid, kas ja kus asuvad sellel maa-alal sidekaablid. Paljud kaablid on paigaldatud kinnistutele aastakümneid tagasi ja nende kohta võib nii kohalikul omavalitsusel kui ka maaomanikul täpne informatsioon puududa. Sageli on kinnistu mitmeid kordi omanikke vahetanud ja vastavad dokumendid kaotsi läinud või vormistamata jäänud. Ebameeldivuste vältimiseks uuri sideehitiste järelevalve spetsialistilt, kus paiknevad sinu maa-alal kaablid. Esmakordne kaablite asukoha kättenäitamine on maaomanikele tasuta.

Mida teha kui oled kaableid ise vigastanud võI avastad, et neid on vigastatud?

Sidekaableid vigastades jääb tummaks nii telefon kui kaovad ka telepilt ja internetiühendus. Kaabli lõhkumise kulu hüvitab kaabli lõhkuja. Sidekaabli vigastamise, kahjustamise ohu, varguskatse kahtluse või varguse toimumise korral helista klienditeeninduse numbril 123.


Järelevalve teenuste tellimiseks ja tegutsemisloa saamiseks palume esitada taotlus Ehitajate portaali kaudu. Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega. Järelevalve töötaja vaatab esitatud dokumendid läbi ja annab teada sobiva väljakutse aja või teatab vajadusest esitada täiendavaid andmeid 3 tööpäeva jooksul alates taotluse saabumisest. Tegutsemisluba väljastatakse reeglina kuni 30 päevaks.

Tegutsemisloa saamiseks sideehitise kaitsevööndis ehitusprojektide alusel tehtavateks töödeks tuleb tegutsemisloa taotlejal esitleda:

 • vormikohane taotlus;
 • ehitusprojekti kooskõlastuse number;
 • andmed ehitise ja selle tellija kohta;
 • ehitusloa number;
 • suuremahuliste projektide korral (ehitustööde kestus on üle ühe nädala) tööde graafik.

Tegutsemisloa saamiseks sideehitise kaitsevööndis ehitusprojektita tuleb tegutsemisloa taotlejal esitleda:

 • vormikohane taotlus;
 • andmed ehitise ja selle tellija kohta;
 • omavalitsuse kaevetööde loa koopia või nõusolek (kui on nõutud);
 • maaomaniku nõusoleku;
 • kavandatava tegevuse kirjeldus ja asukoha plaan;
 • suuremahuliste tööde korral (tööde kestus üle ühe nädala) tööde graafik.

Tegutsemisloa saamiseks muu infrastruktuuri avarii likvideerimise töödeks tuleb tegutsemisloa taotlejal ehk avariid kõrvaldaval isikul enne avarii likvideerimisele asumist teavitada Telia Juhtimiskeskust telefonil 6025252 toimunud avarii iseloomust ja kohast. Samuti tuleb tegutsemisloa taotlejal avariikohale kutsuda sideehitiste järelevalve spetsialist ning esitada:

 • vormikohane taotlus;
 • andmed ehitise ja selle tellija kohta;
 • omavalitsuse kaevetööde loa või nõusolek (kui on nõutud);
 • kavandatava tegevuse kirjeldus ja asukoha plaan.

Tegutsemisloa alusel sideehitise katsevööndis tegutsev isik peab järelevalve töötaja välja kutsuma järgmistel juhtudel:

 • Sideehitise looduses mahamärkimiseks ja kättenäitamiseks enne kaitsevööndis tegutsemise algust;
 • kaitsevööndis tööde alustamisel ja/või teostamise jälgimisel, kui seda on tegutsemise lubamisel nõutud;
 • sideehitisega seotud kaetud tööde teostamise jälgimiseks ja vastuvõtmiseks;
 • teostusmõõdistamise ajal, kui kaitsevööndis tegutsemise tulemusel muutub olemasoleva sideehitise asukoht või paigaldussügavus;
 • muudel ehitusprojektis ja/või tegutsemisloal märgitud juhtudel;
 • muudel vajadustel sideehitise asukoha andmete ja paiknemistingimuste täpsustamiseks.

Kirjalik nõusolek sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks on vajalik järgmiste tööde tegemiseks:

 • Tule tegemine, tuleohtlike materjalide ja ainete kasutamine, jäätmete ladustamine, sideehitisele juurdepääsu tõkestamine ning oma tegevusega sideehitisele korrosiooni põhjustamine;
 • raadiomasti ronimine ja raadiomasti või raadiomasti piirdeaia konstruktsioonide külge asjade kinnitamine;
 • õhuliinina rajatud sideehitise kaitsevööndis sõitmine masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri.

Sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks kirjaliku nõusoleku saamisekstuleb tegutsemise taotlejal sideehitiste järelevalve töötajale esitada:

 • vormikohane ja allkirjastatud taotlus;
 • maaomaniku nõusolek;
 • kavandatava tegevuse kirjeldus ja asukoha plaan.

Mis on sideehitis ja mis on sideehitise kaitsevöönd?
Ehitusseadustikuga (edaspidi EhS), Elektroonilise side seadusega (edaspidi nimetatud ESS) ja Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusega nr 73 on sätestatud sideehitiste kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord. Alltoodud nõuded on koostatud väljavõttena EhS, ESS ja nimetatud määrusest.

Sideehitis on liin ja liinirajatis ESS tähenduses. Liinirajatis on aluspinnaga kohtkindlalt ühendatud elektroonilise side võrgu osa, milleks on muu hulgas maakaabel, veekogu põhjas paiknev kaabel, kaablitunnel, kaablikanalisatsioon, ehitistele ja postidele kinnitatud kaablite või juhtmete kogum koos kommutatsiooni-, jaotus- ja otsastusseadmetega, regeneraator, elektrooniliste sideseadmete konteiner ning raadiosidemast, samuti tehnovõrk ja -rajatis asjaõigusseaduse tähenduses; Liin on tehniliste seadmete kogum, mis ühendab lõpp-punkti ühenduspunktiga. Sideehitise omanikuna on mõeldud isikut, kellele sideehitis kuulub või kes seda õiguslikul alusel otseselt valdab

Sideehitise kaitsevöönd on ala, mis on määratletud sideehitise keskjoonest mõlemal pool kindlaksmääratud kaugusel asuva sideehitise paralleelse mõttelise joonega või raadiomasti keskpunkti ümbritseva kindlaksmääratud raadiusega mõttelise ringjoonega.

Sideehitise kaitsevööndi mõõtmed on:

 • maismaal – 1 meeter sideehitisest või sideehitise välisseinast sideehitisega paralleelse mõttelise jooneni või tõmmitsatega raadiomasti korral 1 meeter välimiste tõmmitsate vundamendi välisservast ühendades tõmmitsad mõtteliseks kolmnurgaks, vabalt seisva masti korral 1 meeter vundamendi välisservast;
 • siseveekogudel – 100 meetrit sideehitise keskjoonest;
 • merel – 0,25 meremiili sideehitise keskjoonest.

Kas, kes ja mis juhul peab taotlema tegutsemisluba või kooskõlastama tegevuse sideehitise kaitsevööndis?

Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Keelatud on eelkõige:

 1. ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist;
 2. ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast;
 3. takistada ehitisele juurdepääsu;
 4. takistada ehitise hooldamist, sealhulgas kaitsevööndiga ehitise asukohast või ehitisest tulenevast ohust teavitavate tähiste paigaldamist;
 5. takistada kaitsevööndis asuva taimestiku või pinnase säilitamist seisundis, mis ei ohusta ehitist;
 6. muud seaduses sätestatud tegevused, nagu näiteks:
  • ehitustegevus;
  • teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustöid, istutada või langetada puid, juurida kände, teha tuld, kasutada tuleohtlikke materjale ja aineid, ladustada jäätmeid, tõkestada juurdepääsu sideehitisele ning põhjustada oma tegevusega sideehitise korrosiooni;
  • ronida raadiomasti ja kinnitada raadiomasti või raadiomasti piirdeaia konstruktsioonide külge asju;
  • teha süvendustöid, ankurdada veesõidukit ning liikuda heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega, paigaldada veesõidukite liiklustähiseid ja poisid ning lõhata ja varuda jääd – vees paikneva sideehitise kaitsevööndis;
  • sõita masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri – õhuliinina rajatud sideehitise kaitsevööndis;
  • töötada löökmehhanismidega, tihendada või tasandada pinnast, rajada transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohti ning teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit – pinnases paikneva sideehitise kaitsevööndis.

Tegutsemisluba sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks on vajalik taotleda järgmiste tööde tegemiseks:

 • ehitustegevus;
 • mullatööde tegemine sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit, sealhulgas ehitusprojektita kaevetööd kohaliku omavalitsuse väljastatud loa alusel;
 • mistahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustööd;
 • puude istutamine ja langetamine;
 • vees paikneva sideehitise kaitsevööndis süvendustööde tegemine, veesõiduki ankurdamine ning heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega liikumine, veesõidukite liiklustähiste ja poide paigaldamine ning jää lõhkamine ja varumine;
 • pinnases paikneva sideehitise kaitsevööndis löökmehhanismidega töötamine, pinnase tihendamine või tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohtade rajamine;
 • muu infrastruktuuri avarii kõrvaldamine (näit. avariid vee-, gaasi-, kütte- vms tehnorajatistes).
Maakond/Linn Järelevalve spetsialist Aadress Telefon Mobiiltelefon E-post
Põhja piirkond
jvpohja@boftel.com
Tallinn ja Harjumaa Üldtelefon Sõle 14, Tallinn 652 4000 jvpohja@boftel.com
Lääne piirkond
jvlaane@boftel.com
Hiiumaa Aadu Heiste Leigri väljak 9, Kärdla 463 1555 514 9537 aadu.heiste@boftel.com
Järvamaa Raivo Saluste Pärnu 67, Paide 385 0799 5105481 raivo.saluste@boftel.com
Läänemaa Vello Leega Tamme 21a, Haapsalu 473 3337 505 1993 vello.leega@boftel.com
Pärnumaa Üldtelefon Rüütli 5, Pärnu 443 0700 jvlaane@boftel.com
Raplamaa Ervin Rinaldo Paju 3, Rapla 489 4200 507 8216 ervin.rinaldo@boftel.com
Saaremaa Aarne Heinsaar Komandandi 6, Kuressaare 454 5550 513 4372 aarne.heinsaar@boftel.com
Viljandimaa Margus Kask Leola 47, Viljandi 434 9376 503 0055 margus.kask@boftel.com
Virumaa piirkond
jvida@boftel.com
Ida-Virumaa Jaan Purga Jaama 10, Jõhvi 337 8123 526 2792 jaan.purga@boftel.com
Ida-Virumaa Andrei Kudrjašov Hariduse 18a, Narva 356 1803 5190 4490 andrei.kudrjasov@boftel.com
Lääne-Virumaa Raimond Pihlak Kreutzwaldi 5C, Rakvere 322 3199 510 7291 raimond.pihlak@boftel.com
Lõuna piirkond
jvlouna@boftel.com
Jõgevamaa Andrus Nurmik Õuna küla, Jõgeva vald 776 0323 5341 2208 andrus.nurmik@boftel.com
Põlvamaa Einar Nutt Käisi 2, Põlva 7 993 000 517 5614 einar.nutt@boftel.com
Tartumaa Oleg Kromanov Tähe 104a, Tartu 735 8577 53 412 210 oleg.kromanov@boftel.com
Valgamaa ja Võrumaa Jüri Agar Vabaduse 26, Valga 782 0160 505 1330 jyri.agar@boftel.com