TEGUTSEMISLOA TAOTLEMINE

Sideehitiste kaitsevööndis tegutsemiseks on vajalik taotleda tegutsemisluba mitmesuguste tööde (nt ehitustegevus, maaparandus, raietööd, teetööd jpm) tegemiseks.


TEENUSE HIND:

Järelevalve teenus tööpäeval

44 €/tund

Järelevalve teenus väljaspool tööpäeva

66 €/tund

Järelevalve teenus väljaspool e-teenindust**

60 €/tk

* Hinnad sisaldavad käibemaksu.
** Hinda rakendatakse, kui teenuse taotlemine toimub väljaspool e-teenindust ning sisaldab spetsialisti väljasõitu ja viibimist objektil kuni 60 min.
Järelevalve teenus sisaldab vajadusel ka tegutsemisloa väljastamist. Miinimum tööaeg on 60 minutit, edasi toimub arveldus 30 minuti kaupa.


EHITAJATE PORTAAL

Tehniliste tingimuste taotluse lisamiseks ja projekti taotluse kooskõlastamiseks logi sisse Ehitajate portaali.

SISENEN

Tegutsemisloa saamiseks sideehitise kaitsevööndis tegutsemisel palume esitada taotlus Ehitajate portaali kaudu. Taotluse saab esitada ka volitatud isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel või esitades taotluse piirkondlikus esinduses järelevalve töötajale allkirjastatuna paberkandjal. Volitatud esindajal ehk vastutaval isikul tuleb taotlusele lisada ka volituse koopia, e-teeninduse kasutamisel lisada vastutavad isikud volitatud isikute nimekirja. Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 3 tööpäeva enne soovitud väljakutse aega (suuremahuliste ehitusgeodeetiliste mõõdistustööde korral hiljemalt 10 tööpäeva enne soovitud väljakutse aega).

Järelevalve töötaja vaatab esitatud dokumendid läbi ja teatab otsusest luba väljastada või vajadusest esitada täiendavaid andmeid 3 tööpäeva jooksul alates taotluse saabumisest.

Tegutsemisluba väljastatakse reeglina kuni 30 päevaks. Pikemaajalistele töödele sideehitise kaitsevööndis tuleb esitada Ehitajate portaali kaudu 30 päeva möödudes uus taotlus.

Tegutsemisloa saamiseks sideehitise kaitsevööndis ehitusprojektide alusel tehtavateks töödeks tuleb tegutsemisloa taotlejal esitleda:

 • vormikohane taotlus;
 • ehitusprojekti kooskõlastuse number;
 • andmed ehitise ja selle tellija kohta;
 • ehitusloa number;
 • suuremahuliste projektide korral (ehitustööde kestus on üle ühe nädala) tööde graafik.

Tegutsemisloa saamiseks sideehitise kaitsevööndis ehitusprojektita tuleb tegutsemisloa taotlejal esitleda:

 • vormikohane taotlus;
 • andmed ehitise ja selle tellija kohta;
 • omavalitsuse kaevetööde loa koopia või nõusolek (kui on nõutud);
 • maaomaniku nõusoleku;
 • kavandatava tegevuse kirjeldus ja asukoha plaan;
 • suuremahuliste tööde korral (tööde kestus üle ühe nädala) tööde graafik.

Tegutsemisloa saamiseks muu infrastruktuuri avarii likvideerimise töödeks tuleb tegutsemisloa taotlejal ehk avariid kõrvaldaval isikul enne avarii likvideerimisele asumist teavitada Telia Juhtimiskeskust telefonil 6025252 toimunud avarii iseloomust ja kohast. Samuti tuleb tegutsemisloa taotlejal avariikohale kutsuda sideehitiste järelevalve spetsialist ning esitada:

 • vormikohane taotlus;
 • andmed ehitise ja selle tellija kohta;
 • omavalitsuse kaevetööde loa koopia või nõusolek (kui on nõutud);
 • kavandatava tegevuse kirjeldus ja asukoha plaan.

Tegutsemisloa alusel sideehitise katsevööndis tegutsev isik peab järelevalve töötaja välja kutsuma järgmistel juhtudel:

 • Sideehitise looduses mahamärkimiseks ja kättenäitamiseks;
 • kaitsevööndis tööde alustamisel ja/või teostamise jälgimisel, kui seda on tegutsemise lubamisel nõutud;
 • sideehitisega seotud kaetud tööde teostamise jälgimiseks ja vastuvõtmiseks;
 • teostusmõõdistamise ajal, kui kaitsevööndis tegutsemise tulemusel muutub olemasoleva sideehitise asukoht või paigaldussügavus;
 • muudel ehitusprojektis ja/või tegutsemisloal märgitud juhtudel;
 • muudel vajadustel sideehitise asukoha andmete ja paiknemistingimuste täpsustamiseks.

Kirjalik nõusolek sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks on vajalik järgmiste tööde tegemiseks:

 • Tule tegemine, tuleohtlike materjalide ja ainete kasutamine, jäätmete ladustamine, sideehitisele juurdepääsu tõkestamine ning oma tegevusega sideehitisele korrosiooni põhjustamine;
 • raadiomasti ronimine ja raadiomasti või raadiomasti piirdeaia konstruktsioonide külge asjade kinnitamine;
 • õhuliinina rajatud sideehitise kaitsevööndis sõitmine masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri.

Sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks kirjaliku nõusoleku saamiseks tuleb tegutsemise taotlejal sideehitiste järelevalve töötajale esitada:

 • vormikohane ja allkirjastatud taotlus;
 • maaomaniku nõusolek;
 • kavandatava tegevuse kirjeldus ja asukoha plaan.

Mis on sideehitis ja mis on sideehitise kaitsevöönd?
Ehitusseadustikuga (edaspidi EhS), Elektroonilise side seadusega (edaspidi nimetatud ESS) ja Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusega nr 73 on sätestatud sideehitiste kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord. Alltoodud nõuded on koostatud väljavõttena EhS, ESS ja nimetatud määrusest.

Sideehitis on liin ja liinirajatis ESS tähenduses. Liinirajatis on aluspinnaga kohtkindlalt ühendatud elektroonilise side võrgu osa, milleks on muu hulgas maakaabel, veekogu põhjas paiknev kaabel, kaablitunnel, kaablikanalisatsioon, ehitistele ja postidele kinnitatud kaablite või juhtmete kogum koos kommutatsiooni-, jaotus- ja otsastusseadmetega, regeneraator, elektrooniliste sideseadmete konteiner ning raadiosidemast, samuti tehnovõrk ja -rajatis asjaõigusseaduse tähenduses; Liin on tehniliste seadmete kogum, mis ühendab lõpp-punkti ühenduspunktiga. Sideehitise omanikuna on mõeldud isikut, kellele sideehitis kuulub või kes seda õiguslikul alusel otseselt valdab.

Sideehitise kaitsevöönd on ala, mis on määratletud sideehitise keskjoonest mõlemal pool kindlaksmääratud kaugusel asuva sideehitise paralleelse mõttelise joonega või raadiomasti keskpunkti ümbritseva kindlaksmääratud raadiusega mõttelise ringjoonega.

Sideehitise kaitsevööndi mõõtmed on:

 • maismaal – 1 meeter sideehitisest või sideehitise välisseinast sideehitisega paralleelse mõttelise jooneni või tõmmitsatega raadiomasti korral 1 meeter välimiste tõmmitsate vundamendi välisservast ühendades tõmmitsad mõtteliseks kolmnurgaks, vabalt seisva masti korral 1 meeter vundamendi välisservast;

 • siseveekogudel – 100 meetrit sideehitise keskjoonest;

 • merel – 0,25 meremiili sideehitise keskjoonest.

Kas, kes ja mis juhul peab taotlema tegutsemisluba või kooskõlastama tegevuse sideehitise kaitsevööndis?

Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Keelatud on eelkõige:

 1. ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist;

 2. ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast;

 3. takistada ehitisele juurdepääsu;

 4. takistada ehitise hooldamist, sealhulgas kaitsevööndiga ehitise asukohast või ehitisest tulenevast ohust teavitavate tähiste paigaldamist;

 5. takistada kaitsevööndis asuva taimestiku või pinnase säilitamist seisundis, mis ei ohusta ehitist;

 6. muud seaduses sätestatud tegevused, nagu näiteks:

  • ehitustegevus;

  • teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustöid, istutada või langetada puid, juurida kände, teha tuld, kasutada tuleohtlikke materjale ja aineid, ladustada jäätmeid, tõkestada juurdepääsu sideehitisele ning põhjustada oma tegevusega sideehitise korrosiooni;

  • ronida raadiomasti ja kinnitada raadiomasti või raadiomasti piirdeaia konstruktsioonide külge asju;

  • teha süvendustöid, ankurdada veesõidukit ning liikuda heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega, paigaldada veesõidukite liiklustähiseid ja poisid ning lõhata ja varuda jääd – vees paikneva sideehitise kaitsevööndis;

  • sõita masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri – õhuliinina rajatud sideehitise kaitsevööndis;

  • töötada löökmehhanismidega, tihendada või tasandada pinnast, rajada transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohti ning teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit – pinnases paikneva sideehitise kaitsevööndis.

Tegutsemisluba sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks on vajalik taotleda järgmiste tööde tegemiseks:

 • ehitustegevus;

 • mullatööde tegemine sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit, sealhulgas ehitusprojektita kaevetööd kohaliku omavalitsuse väljastatud loa alusel;

 • mistahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustööd;

 • puude istutamine ja langetamine;

 • vees paikneva sideehitise kaitsevööndis süvendustööde tegemine, veesõiduki ankurdamine ning heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega liikumine, veesõidukite liiklustähiste ja poide paigaldamine ning jää lõhkamine ja varumine;

 • pinnases paikneva sideehitise kaitsevööndis löökmehhanismidega töötamine, pinnase tihendamine või tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohtade rajamine;

 • muu infrastruktuuri avarii kõrvaldamine (näit. avariid vee-, gaasi-, kütte- vms tehnorajatistes).

Maakond/LinnAsukohtJärelevalve spetsialistTelefonMobiiltelefonE-post
Tallinn ja Harjumaa Sõle 14, Tallinn Üldtelefon 652 4000 jvtallinn@telia.ee
Raplamaa Paju 3, Rapla Ervin Rinaldo 489 4200 507 8216 ervin.rinaldo@telia.ee
jvpohja@telia.ee
Järvamaa Pärnu 67, Paide Raivo Saluste 385 0799 510 5481 raivo.saluste@telia.ee
jvpohja@telia.ee
Jõgevamaa Õuna küla, Jõgeva vald Andrus Nurmik 776 0323 5341 2208 andrus.nurmik@telia.ee
jvlouna@telia.ee
Põlvamaa Käisi 2, Põlva Einar Nutt 7 993 000 517 5614 einar.nutt@telia.ee
jvlouna@telia.ee
Tartu ja Tartumaa Tähe 104a, Tartu Oleg Kromanov 735 8577 53 412 210 oleg.kromanov@telia.ee
jvlouna@telia.ee
Võrumaa Vilja 14, Võru Tõnu Hendrikson 799 3060 53 412 207 tonu.hendrikson@telia.ee
jvlouna@telia.ee
Valgamaa Vabaduse 26, Valga Jüri Agar 782 0160 505 1330 jyri.agar@telia.ee
jvlouna@telia.ee
Pärnumaa Rüütli 5, Pärnu 443 0700 jvlaane@telia.ee
Viljandimaa Leola 47, Viljandi Margus Kask 434 9376 503 0055 margus.kask@telia.ee
jvlaane@telia.ee
Läänemaa Tamme 21a, Haapsalu Vello Leega 473 3337 505 1993 vello.leega@telia.ee
jvlaane@telia.ee
Saaremaa Komandandi 6, Kuressaare Aarne Heinsaar 454 5550 513 4372 aarne.heinsaar@telia.ee
jvlaane@telia.ee
Hiiumaa Leigri väljak 9, Kärdla Aadu Heiste 463 1555 514 9537 aadu.heiste@telia.ee
jvlaane@telia.ee
Ida-Virumaa Jaama 10, Jõhvi Jaan Purga 337 8123 526 2792 jaan.purga@telia.ee
jvida@telia.ee
Ida-Virumaa Hariduse 18a, Narva Andrei Kudrjašov 356 1803 5190 4490 andrei.kudrjasov@telia.ee
jvida@telia.ee
Lääne-Virumaa Kreutzwaldi 5C, Rakvere Raimond Pihlak 322 3199 510 7291 Raimond.Pihlak@telia.ee
jvida@telia.ee